فراخوان عمومی شناسایی و جذب سرمایه‌گذار در پروژه‌های شهرداری اصفهان

تاريخ انقضا:30 تیر 1399 اطلاعات بيشتر

فراخوان عمومی شناسایی سرمایه‌گذار جهت انجام پروژه‌های شهرداری اصفهان

تاريخ انقضا:26 تیر 1399 اطلاعات بيشتر

فراخوان عمومی شناسایی و جذب سرمایه‌گذار در پروژه‌های شهرداری اصفهان

تاريخ انقضا:23 تیر 1399 اطلاعات بيشتر

فراخوان عمومی شناسایی و جذب سرمایه‌گذار در پروژه‌های شهرداری اصفهان

تاريخ انقضا:26 تیر 1399 اطلاعات بيشتر

فراخوان عمومی شناسایی و جذب سرمایه‌گذار در پروژه‌های شهرداری اصفهان

تاريخ انقضا:22 تیر 1399 اطلاعات بيشتر

فراخوان عمومی شناسایی سرمایه‌گذار جهت انجام پروژه‌های شهرداری اصفهان

تاريخ انقضا:21 تیر 1399 اطلاعات بيشتر

تجدید فراخوان عمومی شناسایی و جذب سرمایه‌گذار در پروژه‌های شهرداری اصفهان

تاريخ انقضا:12 تیر 1399 اطلاعات بيشتر

سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شهرداری اصفهان به نمایندگی از سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

تاريخ انقضا:19 تیر 1399 اطلاعات بيشتر
پروژه واگذاری و بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی خط یک مترو شهر اصفهان

سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شهرداری اصفهان به نمایندگی از شرکت مترو منطقه اصفهان قصد دارد تا نسبت به شناسایی

تاريخ انقضا:12 تیر 1399 اطلاعات بيشتر

سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شهرداری اصفهان در نظر دارد بر اساس طرح مورد تایید معاونت شهرسازی و معماری و با استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی نسبت به انجام " عملیات تامین مالی، ساخت و بهره برداری

تاريخ انقضا:12 تیر 1399 اطلاعات بيشتر

سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شهرداری اصفهان با نمایندگی از شهرداری اصفهان و در راستای استفاده از توانمندی های

تاريخ انقضا:19 تیر 1399 اطلاعات بيشتر

سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شهرداری اصفهان به نمایندگی از شهرداری منطقه 2 و در راستای استفاده از توانمندی

تاريخ انقضا:29 خرداد 1399 اطلاعات بيشتر

صفحه‌ها