• پنجشنبه 23 آبان 1398 11:04
  • كد: 907

مدیر امور درآمد شهرداری اصفهان با بیان اینکه درآمدهای شهرداری اصفهان در هفت‌ماهه نخست امسال، نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۲ درصد افزایش داشته است، گفت: از ابتدای سال تا پایان مهرماه، با وصول ۲۳ هزار میلیارد ریال، ۵۵ درصد میزان رقم مصوب طبق زمان‌بندی رسیده برای درآمدهای نقدی و غیر نقدی شهرداری است.نادر آخوندی با بیان اینکه از کل درآمد هفت ماهه امسال مبلغ ۱۷ هزار میلیارد ریال آن معادل ۷۸ درصد نقد و ۲۲ درصد آن به ارزش پنج هزار میلیارد ریال غیرنقد است، خاطرنشان کرد: درآمدهای پایدار در هفت ماهه سال‌جاری، ۳۹ درصد نسبت به درآمدهای مصوب محقق شده است؛به گونه‌ای که تا کنون بیش از سه هزار میلیارد ریال وصول شده و این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۶۲ درصد رشد داشته است.او اظهار کرد: شهروندان با مشارکت در پرداخت به‌موقع عوارض در آبادانی وعمران شهر خود سهیم می‌شوند.

افزودن ديدگاه