• چهارشنبه 28 آذر 1397 14:17
  • كد: 646

موضوع سرمايه گذاري همواره در ذات خود با عدم اطمينان روبرو مي باشد وبه تعبيري  سرمايه گذاري نيز متاثر از مباني نظري وجود عدم تقارن اطلاعاتي يا عدم وجود اطلاعات يكسان بين دو طرف سرمايه گذار و سرمايه پذير است.

آنهااز توان مديريتي، منابع مالي، توان فني و به تعبيري اهليت يكديگر مطمئن نيستند و همين مساله مي تواند دو پيامد جدي را به دنبال داشته باشد. از يك طرف ممكن است انتخاب شريك مناسب يا سرمايه گذار واقعي توام با انحراف شود و مسير اجرايي پروژه دچار اخلال شود و به تعبيري ما دچار انتخاب اشتباه (Adverse  selection ) شويم و يا اينكه متاسفانه در برخي موارد طرف شراكت از ابتدا باهدف سوءاستفاده در موضوع قرارداد وارد شده باشدكه به آن مخاطرات اخلاقي Moral   hazard ) ) گفته مي شود.

با وجود چنين ساختاري، ضرورت كاهش شكاف اطلاعاتي بين سرمايه گذار و سرمايه پذير خصوصاً در نهادهاي مالي اعم از بانك ها، بيمه ها و موسسات تامين مالي و سرمايه گذاري اجتناب ناپذير است. پژوهش حاضر كه مبتني بر نتايج مطالعاتي و تجربي حاصل از پروژه هاي قبلي و همچنين آسيب شناسي وضعيت برخي از پروژه هاي جاري مشاركتي شهرداري مي باشد، تلاشي در مسير ايجاد ساختاري علمي و مطالعاتي و تهيه ابزاري براي ايجاد نظام ارزيابي و اعتبار سنجي شركاي  شهرداري اصفهان در پروژه هاي مشاركتي است.

 بي ترديد اين تلاش حركتي مثبت در راستاي حفظ حقوق و اموال متعلق به شهرداري و شهروندان و ايجاد  اطمينان بيشتر در انتخاب درست سرمايه گذاران مي باشد.  پژوهش حاضر نتيجه همكاري مستمر همكاران معاونت برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني و مديران و كارشناسان سازمان سرمايه گذاري ومشاركت هاي مردمي و تيم مطالعاتي دانشكده مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي اصفهان مي باشد. بي ترديد بدون استفاده از ديدگاهها و نظرات و همكاري هاي بخش خصوصي نيز انجام اين تحقيق بسيار مشكل بود.

در پايان بر خود لازم مي دارم از همه عزيزاني كه به نحوي در تهيه اين پژوهش تلاش كردندتشكر نموده واميدوارم استقرار رويه هاي علمي در جهت افزايش منافع شهرو شهروندان بيش از گذشته مورد توجه قرار گيرد.  

 

افزودن ديدگاه