• ش., 10/20/2018 - 12:42
  • كد: 554

 زمين اختصاص داده شده به پروژه در جنوب شرق اصفهان و در امتداد اتوبان شهيد کشوری و رينگ چهارم ترافيکی شهر قرار دارد و مساحت آن 70 هکتار می باشد. زمين از توپوگرافی طبيعی زيبائی با اختلاف ارتفاعی نسبی شمال به جنوب حدود 16 متر برخوردار می باشد.

  •  فاصله تا فرودگاه: 20 دقيقه
  • دسترسی آسان به رينگ سوم اصفهان
  •  امکان توسعه
  •  ترافيک روان و خارج بودن از مرکز شهر
نوع كاربري: 
خدمات گردشگری
منطقه: 
منطقه 6
مساحت زمين: 
720000