• دوشنبه 26 شهریور 1397 14:28
  • كد: 445
تاريخ قرارداد: 
1396/04/03
نوع كاربري: 
تجاری، اداری، مبلمان شهری
منطقه: 
منطقه 15
نام سرمايه گذار: 
زارعان
شماره قرارداد: 
103/96/440
مساحت زمين: 
4048
ارزش زمين: 
242,880,000,000.00
ارزش پروانه: 
76,485,013,503.00
مساحت زيربنا: 
21677
ارزش ساخت: 
270,962,500,000.00
مبلغ كل پروژه: 
590,327,513,503
سهم شهرداري: 
%54
سهم سرمايه گذار: 
%46