• دوشنبه 26 شهریور 1397 14:25
  • كد: 444
تاريخ قرارداد: 
1393/07/22
نوع كاربري: 
مسكوني
منطقه: 
منطقه 15
نام سرمايه گذار: 
ستاریان
شماره قرارداد: 
79290/93/س
مساحت زمين: 
700
ارزش زمين: 
16,100,000,000.00
ارزش پروانه: 
5,525,905,560.00
مساحت زيربنا: 
3358
ارزش ساخت: 
29,881,750,000.00
مبلغ كل پروژه: 
51,507,655,560
سهم شهرداري: 
%42
سهم سرمايه گذار: 
%58