• دوشنبه 26 شهریور 1397 14:21
  • كد: 443
تاريخ قرارداد: 
1393/07/22
نوع كاربري: 
تجاری-اداری
منطقه: 
منطقه 15
نام سرمايه گذار: 
ستاریان
شماره قرارداد: 
79287/93/س
مساحت زمين: 
473
ارزش زمين: 
16,555,000,000.00
ارزش پروانه: 
4,034,906,733.00
مساحت زيربنا: 
2764
ارزش ساخت: 
25,651,776,000.00
مبلغ كل پروژه: 
46,241,682,733
سهم شهرداري: 
%45
سهم سرمايه گذار: 
%55