• دوشنبه 26 شهریور 1397 14:10
  • كد: 442
تاريخ قرارداد: 
1395/08/10
نوع كاربري: 
مسكوني
منطقه: 
منطقه 13
نام سرمايه گذار: 
جواد ابراهیمی
شماره قرارداد: 
103/95/804
مساحت زمين: 
950
ارزش زمين: 
71,250,000,000.00
ارزش پروانه: 
4,500,000,000.00
مساحت زيربنا: 
4930
ارزش ساخت: 
54,230,000,000.00
مبلغ كل پروژه: 
129,980,000,000
سهم شهرداري: 
%58
سهم سرمايه گذار: 
%42