• دوشنبه 26 شهریور 1397 14:05
  • كد: 441
تاريخ قرارداد: 
1395/10/06
نوع كاربري: 
مسكوني
منطقه: 
منطقه 12
نام سرمايه گذار: 
بهاء لو
شماره قرارداد: 
103/95/1013
مساحت زمين: 
446
ارزش زمين: 
11,596,000,000.00
ارزش پروانه: 
4,809,516,879.00
مساحت زيربنا: 
1958
ارزش ساخت: 
20,072,575,000.00
مبلغ كل پروژه: 
36,478,091,879
سهم شهرداري: 
%45
سهم سرمايه گذار: 
%55