• دوشنبه 26 شهریور 1397 14:02
  • كد: 440
تاريخ قرارداد: 
1394/12/25
نوع كاربري: 
تجاری،مسکونی
منطقه: 
منطقه 12
نام سرمايه گذار: 
بهاءلو
شماره قرارداد: 
س/94/146804
مساحت زمين: 
597
ارزش زمين: 
21,492,000,000.00
ارزش پروانه: 
13,346,377,648.00
مساحت زيربنا: 
2945
ارزش ساخت: 
30,628,000,000.00
مبلغ كل پروژه: 
65,466,377,648
سهم شهرداري: 
%53
سهم سرمايه گذار: 
%47