• دوشنبه 26 شهریور 1397 13:58
  • كد: 439
تاريخ قرارداد: 
1394/12/25
نوع كاربري: 
تجاری-اداری
منطقه: 
منطقه 12
نام سرمايه گذار: 
زارعی
شماره قرارداد: 
س/94/146770
مساحت زمين: 
177
ارزش زمين: 
6,372,000,000.00
ارزش پروانه: 
8,680,402,206.00
مساحت زيربنا: 
999
ارزش ساخت: 
10,739,250,000.00
مبلغ كل پروژه: 
25,791,652,206
سهم شهرداري: 
%58
سهم سرمايه گذار: 
%42