• دوشنبه 26 شهریور 1397 13:55
  • كد: 438
تاريخ قرارداد: 
1395/09/28
نوع كاربري: 
تجاري
منطقه: 
منطقه 12
نام سرمايه گذار: 
بندری
شماره قرارداد: 
103/95/1055
مساحت زمين: 
2180
ارزش زمين: 
91,560,000,000.00
ارزش پروانه: 
94,563,564,294.00
مساحت زيربنا: 
18230
ارزش ساخت: 
252,485,500,000.00
مبلغ كل پروژه: 
438,609,064,294
سهم شهرداري: 
%42
سهم سرمايه گذار: 
%58