• دوشنبه 26 شهریور 1397 13:42
  • كد: 436
نوع كاربري: 
مسكوني
منطقه: 
منطقه 10
نام سرمايه گذار: 
شیخ سجادیه
شماره قرارداد: 
103/95/803
مساحت زمين: 
430
ارزش زمين: 
9,675,000,000.00
ارزش پروانه: 
5,241,940,507.00
مساحت زيربنا: 
2620
ارزش ساخت: 
26,200,000,000.00
مبلغ كل پروژه: 
41,116,940,507
سهم شهرداري: 
%36
سهم سرمايه گذار: 
%64