• دوشنبه 26 شهریور 1397 13:40
  • كد: 435
نوع كاربري: 
تجاري
منطقه: 
منطقه 10
نام سرمايه گذار: 
عموشاهی
شماره قرارداد: 
103/95/882
مساحت زمين: 
1685
ارزش زمين: 
26,791,500,000.00
ارزش پروانه: 
18,786,536,360.00
مساحت زيربنا: 
4106
ارزش ساخت: 
41,060,000,000.00
مبلغ كل پروژه: 
86,638,036,360
سهم شهرداري: 
%53
سهم سرمايه گذار: 
%47