• دوشنبه 26 شهریور 1397 13:37
  • كد: 434
نوع كاربري: 
مسكوني
منطقه: 
منطقه 10
نام سرمايه گذار: 
تعاوني مسكن كاركنان شهرداري
شماره قرارداد: 
103/95/1113
آدرس پروژه: 
اتوبان آقابابایی جنب شهرک سلامت
مساحت زمين: 
1444
ارزش زمين: 
15,884,000,000.00
ارزش پروانه: 
13,568,300,168.00
مساحت زيربنا: 
7565
ارزش ساخت: 
69,217,554,000.00
مبلغ كل پروژه: 
98,669,854,168
سهم شهرداري: 
%30
سهم سرمايه گذار: 
%70