• دوشنبه 26 شهریور 1397 13:31
  • كد: 433
نوع كاربري: 
مسكوني
منطقه: 
منطقه 10
نام سرمايه گذار: 
روح الامين - عباسي
شماره قرارداد: 
103/96/516
مساحت زمين: 
264
ارزش زمين: 
7,920,000,000.00
ارزش پروانه: 
497,449,596.00
مساحت زيربنا: 
1011
ارزش ساخت: 
10,620,540,000.00
مبلغ كل پروژه: 
19,037,989,596
سهم شهرداري: 
%46
سهم سرمايه گذار: 
%54