• دوشنبه 26 شهریور 1397 13:27
  • كد: 432
نوع كاربري: 
مسكوني
منطقه: 
منطقه 10
نام سرمايه گذار: 
شهابی
شماره قرارداد: 
50687/92/س
مساحت زمين: 
485
ارزش زمين: 
5,335,000,000.00
ارزش پروانه: 
460,234,000.00
مساحت زيربنا: 
1800
ارزش ساخت: 
12,240,000,000.00
مبلغ كل پروژه: 
18,035,234,000
سهم شهرداري: 
%32
سهم سرمايه گذار: 
%68