• دوشنبه 26 شهریور 1397 13:24
  • كد: 431
نوع كاربري: 
تجاری-اداری
منطقه: 
منطقه 10
نام سرمايه گذار: 
ستاریان
شماره قرارداد: 
59492/92/س
مساحت زمين: 
418
ارزش زمين: 
8,778,000,000.00
ارزش پروانه: 
5,084,127,000.00
مساحت زيربنا: 
1850
ارزش ساخت: 
12,240,000,000.00
مبلغ كل پروژه: 
26,102,127,000
سهم شهرداري: 
%53
سهم سرمايه گذار: 
%47