• دوشنبه 26 شهریور 1397 13:20
  • كد: 430
تاريخ قرارداد: 
منطقه: 
منطقه 10
نام سرمايه گذار: 
شيخ سجاديه
شماره قرارداد: 
103/95/1043
مساحت زمين: 
4714
ارزش زمين: 
141,420,000,000.00
ارزش پروانه: 
110,020,000,000.00
مساحت زيربنا: 
25843
ارزش ساخت: 
306,756,410,000.00
مبلغ كل پروژه: 
558,196,410,000
سهم شهرداري: 
%56
سهم سرمايه گذار: 
%44