• دوشنبه 26 شهریور 1397 13:16
  • كد: 429
نوع كاربري: 
بهداشت،درمانی
منطقه: 
منطقه 10
نام سرمايه گذار: 
شرکت پرستيژ لند
شماره قرارداد: 
13032/89/س
مساحت زمين: 
33000
ارزش زمين: 
66,000,000,000.00
ارزش پروانه: 
61,340,106,260.00
مساحت زيربنا: 
82000
ارزش ساخت: 
322,050,000,000.00
مبلغ كل پروژه: 
449,390,106,260
سهم شهرداري: 
%28
سهم سرمايه گذار: 
%72