• دوشنبه 26 شهریور 1397 13:12
  • كد: 428
تاريخ قرارداد: 
نوع كاربري: 
مسكوني
منطقه: 
منطقه 10
نام سرمايه گذار: 
شرکت خاک و ابنیه سرزمین ما
شماره قرارداد: 
78346/89/س
مساحت زمين: 
437
ارزش زمين: 
3,627,100,000.00
ارزش پروانه: 
751,047,274.00
مساحت زيربنا: 
2356
ارزش ساخت: 
8,246,000,000.00
مبلغ كل پروژه: 
12,624,147,274
سهم شهرداري: 
%35
سهم سرمايه گذار: 
%65