• یکشنبه 25 شهریور 1397 18:53
  • كد: 426
تاريخ قرارداد: 
1396/01/08
نوع كاربري: 
مسكوني
منطقه: 
منطقه 8
نام سرمايه گذار: 
شركت بنا آذين سپاهان
شماره قرارداد: 
103/96/5
مساحت زمين: 
694
ارزش زمين: 
17,350,000,000.00
ارزش پروانه: 
1,593,788,339.00
مساحت زيربنا: 
2790
ارزش ساخت: 
16,465,161,827.36
مبلغ كل پروژه: 
35,408,950,166
سهم شهرداري: 
%53.5
سهم سرمايه گذار: 
%46.5