• یکشنبه 25 شهریور 1397 18:48
  • كد: 425
تاريخ قرارداد: 
1395/05/14
نوع كاربري: 
مسكوني
منطقه: 
منطقه 8
نام سرمايه گذار: 
شرکت دژبتن مهربیستون
شماره قرارداد: 
103/95/392
مساحت زمين: 
468.5
ارزش زمين: 
11,712,500,000.00
ارزش پروانه: 
1,369,970,466.00
مساحت زيربنا: 
1978
ارزش ساخت: 
21,748,110,000.00
مبلغ كل پروژه: 
34,830,580,466
سهم شهرداري: 
37.6
سهم سرمايه گذار: 
62.4