• یکشنبه 25 شهریور 1397 18:43
  • كد: 424
تاريخ قرارداد: 
1395/06/24
نوع كاربري: 
تجاری،مسکونی
منطقه: 
منطقه 8
نام سرمايه گذار: 
جواد ابراهیمی
شماره قرارداد: 
103/95/580
ارزش زمين: 
8,960,000,000.00
ارزش پروانه: 
2,960,573,213.00
مساحت زيربنا: 
974
ارزش ساخت: 
9,543,240,000.00
مبلغ كل پروژه: 
21,463,813,213
سهم شهرداري: 
55.5
سهم سرمايه گذار: 
44.5