• یکشنبه 25 شهریور 1397 18:39
  • كد: 423
تاريخ قرارداد: 
1395/04/28
نوع كاربري: 
مسكوني
منطقه: 
منطقه 8
نام سرمايه گذار: 
شرکت سامان تدبیر ارگ پارسیان
شماره قرارداد: 
103/95/337
مساحت زمين: 
600.82
ارزش زمين: 
16,822,960,000.00
ارزش پروانه: 
6,555,844,662.00
مساحت زيربنا: 
3079
ارزش ساخت: 
29,867,270,000.00
مبلغ كل پروژه: 
53,246,074,662
سهم شهرداري: 
43.9
سهم سرمايه گذار: 
56.1