• یکشنبه 25 شهریور 1397 18:34
  • كد: 422
تاريخ قرارداد: 
1395/08/19
نوع كاربري: 
تجاری،مسکونی
منطقه: 
منطقه 8
نام سرمايه گذار: 
سعید ابراهیمی
شماره قرارداد: 
103/95/853
مساحت زمين: 
342
ارزش زمين: 
16,416,000,000.00
ارزش پروانه: 
8,020,461,922.00
مساحت زيربنا: 
1650
ارزش ساخت: 
18,144,500,000.00
مبلغ كل پروژه: 
42,580,961,922
سهم شهرداري: 
57.4
سهم سرمايه گذار: 
42.6