• یکشنبه 25 شهریور 1397 17:29
  • كد: 418
تاريخ قرارداد: 
1394/03/03
نوع كاربري: 
مسكوني
منطقه: 
منطقه 7
نام سرمايه گذار: 
تعاونی مسکن کارکنان شهرداری
شماره قرارداد: 
س/94/22004
مساحت زمين: 
2160
ارزش زمين: 
22,680,000,000.00
ارزش پروانه: 
17,376,145,249.00
مساحت زيربنا: 
12792
ارزش ساخت: 
111,290,400,000.00
مبلغ كل پروژه: 
151,346,545,249
سهم شهرداري: 
0.27
سهم سرمايه گذار: 
0.74