• یکشنبه 25 شهریور 1397 17:22
  • كد: 417
تاريخ قرارداد: 
1393/02/22
نوع كاربري: 
تجاری،مسکونی
منطقه: 
منطقه 7
نام سرمايه گذار: 
شرکت عرش افرا بتن
شماره قرارداد: 
س/93/16483
مساحت زمين: 
3654
ارزش زمين: 
42,021,000,000.00
ارزش پروانه: 
19,337,961,538.00
مساحت زيربنا: 
17472
ارزش ساخت: 
130,341,120,000.00
مبلغ كل پروژه: 
191,700,081,538
سهم شهرداري: 
0.32
سهم سرمايه گذار: 
0.68