• یکشنبه 25 شهریور 1397 17:16
  • كد: 416
نوع كاربري: 
تجاري
منطقه: 
منطقه 6
نام سرمايه گذار: 
شرکت عمران آبشار اسپادانا
شماره قرارداد: 
103/96/656
مساحت زمين: 
3507
سهم شهرداري: 
0.50
سهم سرمايه گذار: 
0.50