• یکشنبه 25 شهریور 1397 17:09
  • كد: 415
نوع كاربري: 
تجاری-اداری
منطقه: 
منطقه 6
نام سرمايه گذار: 
محمد زارعان
شماره قرارداد: 
48509/89/س
آدرس پروژه: 
اصفهان-خیابان چهارباغ بالا،جنب ساختمان بورس
مساحت زمين: 
5905
مساحت زيربنا: 
18512
مبلغ كل پروژه: 
530,412,762,500
سهم شهرداري: 
كل پروژه منهاي هزينه اجراي آن كه تقريبا معادل 80.5 درصد از كل پروژه مي باشد
سهم سرمايه گذار: 
معادل هزينه اجراي پروژه كه تقريبا معادل 19.5 درصد از كل پروژه مي باشد