• یکشنبه 25 شهریور 1397 16:37
  • كد: 414
نوع كاربري: 
فرهنگی، تجاری، خدماتی و پارکینگ
منطقه: 
منطقه 5
نام سرمايه گذار: 
شرکت زیباسازه توس گام
شماره قرارداد: 
س/93/20112
مساحت زمين: 
6,590
ارزش زمين: 
263,600,000,000
ارزش پروانه: 
197,000,000,000
مساحت زيربنا: 
42,625
ارزش ساخت: 
784,154,989,750
مبلغ كل پروژه: 
1,244,754,989,750
سهم شهرداري: 
0.370
سهم سرمايه گذار: 
0.630