• یکشنبه 25 شهریور 1397 16:31
  • كد: 413
نوع كاربري: 
مسكوني
منطقه: 
منطقه 4
نام سرمايه گذار: 
سید علی مقدس
شماره قرارداد: 
س/94/58319
مساحت زمين: 
420
ارزش زمين: 
48,300,000,000
ارزش پروانه: 
17,813,398,184
مساحت زيربنا: 
2181
ارزش ساخت: 
26,062,950,000
مبلغ كل پروژه: 
92,176,348,184
سهم شهرداري: 
0.717
سهم سرمايه گذار: 
0.283