• یکشنبه 25 شهریور 1397 14:47
  • كد: 409
نوع كاربري: 
تجاري
منطقه: 
منطقه 1
نام سرمايه گذار: 
آقاي پارسخيان
شماره قرارداد: 
103/96/1474
مساحت زمين: 
565.85
ارزش زمين: 
50,926,500,000
ارزش پروانه: 
17,187,167,975
مساحت زيربنا: 
2499.70
ارزش ساخت: 
39,995,200,000
مبلغ كل پروژه: 
108,108,867,975
سهم شهرداري: 
0.63
سهم سرمايه گذار: 
0.37