• چ., 08/01/2018 - 17:57
  • كد: 252
كد فراخوان: 
1110
نوع كاربري: 
تجاري
اداري
منطقه: 
منطقه 5
نام سرمايه گذار: 
شركت ونک پارک
مساحت زمين: 
6200متر مربع
ارزش زمين: 
372میلیاردریال
ارزش پروانه: 
110میلیاردریال
مساحت زيربنا: 
28937مترمربع
ارزش ساخت: 
13میلیاردریال
مبلغ كل پروژه: 
495میلیاردریال
سهم شهرداري: 
3528متر مربع تجاری واداری
سهم سرمايه گذار: 
859متر مربع تجاری