• چهارشنبه 26 آبان 1400 13:33
  • كد: 1524
ناامنی سرمایه گذاری در اصفهان و دلایل آن

 

 

براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، چه مؤلفه هایی در ناامن بودن سرمایه گذاری در اصفهان مؤثرتر بوده اند؟

اصفهان در زمستان سال گذشته استان امنی برای سرمایه گذاری و سرمایه گذاران نبوده است. سرمایه گریز بودن اصفهان یکی از دغدغه های اصلی متولیان اقتصادی استان است که باید برای رفع و رجوعش اقدام کنند.

این مسئله به دفعات زیاد در جلسه های مختلف و در اظهارنظرهای مسئولان استانی مطرح شده، ولی در استانی که در بخش صنعت جزو اولین ها است و درزمینه خدمات بیشترین کسب وکارها را دارد، به دلیل برخی موانع برای سرمایه گذاران جذابیتی ندارد.

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس، مولفه هایی که در ناامن بودن سرمایه گذاری در استان مان نقش پررنگتری دارند، مورد بررسی قرار گرفته است.

تلفیق داده های آماری و یافته های پژوهشی در این گزارش نشان می دهد که استان های کهگیلویه و بویراحمد، تهران و اصفهان نامناسب ترین و استان های خراسان جنوبی، سمنان و قزوین مناسب ترین وضعیت را از نظر شاخص سرمایه گذاری در زمستان 99 کسب کرده اند.

 

رتبه اصفهان در مؤلفه های آماری امنیت سرمایه گذاری

 رتبه کل مولفه های آماری امنیت سرمایه گذاری اصفهان 78/4 برآورد شده و میانگین کشوری مولفه های آماری امنیت سرمایه گذاری عدد 18/4 است.

در ارزیابی ها، عدد 10 بدترین وضعیت را نشان می دهد و هر اندازه رتبه ها به این عدد نزدیک تر باشد، حکایت از این دارد که وضعیت مؤلفه مورد نظر نامطلوب است.اصفهان جزو استان هایی است که در بخش مولفه های آماری امنیت سرمایه گذاری نامناسب ترین رتبه را دارد.

در این بخش استان تهران رتبه 77/5 ، کهگیلویه و بویراحمد رتبه 5/5 ،مازندران رتبه 02/5 ،چهارمحال وبختیاری رتبه 5/02 ،خراسان شمالی رتبه 80/4 و اصفهان رتبه 78/4 را دارد. در مقابل، استان های آذربایجان غربی با رتبه 75/2 و استان سیستان و بلوچستان با رتبه 99/2 بهترین رتبه را در بخش مولفه های آماری امنیت سرمایه گذاری از آن خود کرده اند.

 

درصد چک های برگشتی و پرونده های خیانت در امانت

 در بین مولفه های آماری امنیت سرمایه گذاری، اصفهان در مولفه های تعداد پرونده های خیانت در امانت و درصد چک های برگشتی رتبه 10 را به خود اختصاص داده که در بین مؤلفه های آماری بدترین نمره است؛ درنتیجه اصفهان در این مؤلفه ها وضعیت نامناسبی دارد.

پس از آن اصفهان در مؤلفه ضرب وجرح عمدی رتبه هشت و در مؤلفه نرخ رسیدگی به پرونده های قضایی رتبه هفت را از آن خود کرده است. اصفهان درمولفه های اجرای احکام قضایی، زمان رسیدگی به پرونده های ورودی، تعداد پرونده های کلاه برداری و سرقت مستوجب تعزیر رتبه شش را کسب کرده و در تعداد تصادف های منجر به فوت یا جرح و تعداد پرونده های مطالبه طلب رتبه پنج را به خود اختصاص داده است.

 

در مؤلفه ضریب نفود بیمه رتبه چهار، در مؤلفه ثبات شاخص تورم مصرف کننده رتبه سه، در مؤلفه ثبات نرخ ارز رتبه دو و در مؤلفه های ثبات مسئولان استانی و شکایت های با موضوع تصرف عدوانی نیز رتبه یک را از آن خود کرده است.

رتبه اصفهان درمولفه رسیدگی به اختلاف های تجاری با داوری صفر است و این نشان می دهد وضعیت اصفهان در این مؤلفه مطلوب تر است.

 

رتبه اصفهان در مؤلفه های پیمایشی امنیت سرمایه گذاری

 اصفهان در ارزیابی امنیت سرمایه گذاری بر حسب مؤلفه های پیمایشی نیز جزو استان هایی قرار گرفته که وضعیت مطلوبی ندارد.

استان کهگیلویه و بویراحمد (رتبه 7/03) ،استان کرمانشاه (00/7 ) و استان اصفهان با ( رتبه 76/6 ) بدترین رتبه های امنیت سرمایه گذاری بر حسب مؤلفه های پیمایشی را دارند. درمقابل، استان خراسان جنوبی (رتبه 20/6 ) و استان قزوین (رتبه 29/6 ) بهترین رتبه ها را براساس مؤلفه های یاد شده دارند.

 

ارزیابی فعالان اقتصادی از این مولفه ها نشان می دهد که بر اساس نظر آنها اصفهان در مؤلفه عمل مسئولان ملی به وعده های داده شده (رتبه 74/8 ،) مؤلفه اعمال نفوذ و تبانی در معاملات اداری (رتبه 8/55،) مؤلفه عمل مسئولان استانی و محلی به وعده های اقتصادی داده شده (رتبه 28/8 ،)میزان شیوع رشوه در ادارات (رتبه 99/7 ،) میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه گذاری (رتبه 78/7 ،) ثبات قیمت مواد اولیه (رتبه 76/7 )احقاق حقوق قانونی در ادارات (رتبه 65/7 ،)ثبات تصمیم های مسئولان استانی (رتبه 553 )و میزان اخلال ایجاد شده بر اثر تحریم های خارجی (رتبه 7/50 ) بدترین نمره هارا از آن خود کرده است.

 

درمقابل، فعالان اقتصادی استان به مؤلفه هایی همچون سرقت مالی (رتبه 4/40،) رواج توزیع کالای قاچاق (رتبه 4/69،) میزان وفای به عهد در اجرای قرارداد کتبی و شفاهی (رتبه 00/5 ،)وجود کلاه برداری یا تقلب در بازار (رتبه 27/5 ،) دسترسی آزاد به اطلاعات و تصمیم های مسئولان (رتبه 80/5 )نمره های مناسب تری داده اند.

 

وضعیت نما گرهای امنیت سرمایه گذاری در اصفهان

 در گزارش مرکز پژوهش های مجلس نما گرهای امنیت سرمایه گذاری نیز مورد ارزیابی قرار گرفته اند. استان اصفهان درزمینه نما گر عملکرد دولت نامناسب ترین رتبه یعنی 89/7 و پس از آن رتبه 04/7 را در نما گر ثبات اقتصاد کلان از آن خود کرده است.

 رتبه اصفهان در زمینه نماگر فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی (رتبه 02/7 )نیز وضعیت مطلوبی ندارد. رتبه اصفهان در زمینه نما گرهای تضمین حقوق مالکیت، شفافیت و سلامت اداری، ثبات و پیش بینی پذیری مقررات و رویه های اجرایی، به ترتیب 83/6 ،72/6 و 30/6 است. اصفهان در نما گر مصونیت جان و مال شهروندان مناسب ترین رتبه یعنی 08/4 را دارد./ خبرنگار، مینا ایزدی

 

افزودن ديدگاه