• یکشنبه 28 شهریور 1400 14:40
  • كد: 1448
هوشمندسازی شهر، هزینه های بسیار زیادی را از دوش شهرداری برمی دارد

 

 خرج های پایدار و درآمدهای ناپایدار، شهر را ورشکسته می کند هرچند شهرداری ها اقدامات عمرانی و خدماتی در شهرها انجام می دهند؛ اما هنوز درآمد پایداری ندارند و این موضوع به دغدغه ای برای شهرداران تبدیل شده و عملکرد این نهاد را تحت تأثیر قرار داده است. مجلس از چند سال پیش اقداماتی را برای تدوین طرحی به منظور ایجاد درآمدهای پایدار شهرداری ها در دستور کار قرار داد تا دغدغه شهرداری ها را برطرف کند. مجلس تلاش می کند روند تخصیص درآمدهای شهرداری ها را اصلاح کرده و اجازه ندهد «عوارض»، به عنوان منبع درآمد ثابت شهرداری ها در قانون، «مالیات» تلقی شود.ضمن اینکه دولت موظف است با درک اهمیت این موضوع، بسیاری از تصدی های خود را هم به شهرداری ها به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی وا گذار کند. امروز توپ افزایش سهم شهرداری ها از درآمدهای پایدار در زمین مجلس است.

 

چرا درآمد پایدار؟

نکته ای که شاید کمتر به آن پرداخته شده این است که چرا باید شهرداری ها به دنبال منابع مالی بیشتر و افزایش درآمد باشند؟ میزان کارایی هزینه در شهرداری ها چقدر است؟آیا اولویت های هزینه در شهرداری ها وجود دارد؟ آیا کیسه ای که شهرداری منابع مالی خود را به آن واریز می کند، سوراخ نیست؟

 

توانمندی در درآمدزایی

 شهرداری ها توان ایجاد درآمدهای جدیدی را دارند که به چند مورد اشاره می شود.

اقتصاد شهر و نظام مالی شهری: رونق اقتصاد شهر و افزایش گردش مالی اقتصاد شهر، به افزایش درآمدهای شهرداری منجر می شود. این امر از چند منظر قابل توجه است. از سویی، رونق اقتصاد شهر ورشد تولید ناخالص داخلی شهر، باعث افزایش مالیات بر ارزش افزوده و در نتیجه افزایش درآمدهای شهرداری از این محل می شود. این درآمد، در صورت فراهم کردن شرایط بهبود فضای کسب وکار شهری توسط شهرداری و سوق دادن فعالیت های شهر به سمت فعالیت های دانش بنیان و سبز، باعث ایجاد و گسترش درآمدهای سبز نیز خواهد شد. از طرف دیگر، رونق شهر، شرایط ایجاد فضاهای نمایشگاهی، همایش ها و... را فراهم می سازد که می تواند بستر افزایش منابع مالی شهر و شهرداری را فراهم کند.

 

اصلاح الگوهای جمع آوری و بازیافت پسماند از ظرفیت های مغفول دیگر در شهرداری هاست. درحالیکه در کشورهای پیشرفته، سهم بسیار بالایی از پسماند بازیافت می شود، در شهرهای ایران سهم این بخش پایین است و سهم بیشتر پسماند دفن می شود یا در بعضی کلانشهرها به دستگاه های زباله سوز سپرده می شود. فرایندهای بازیافت پسماند و شیوه های وا گذاری آن به شرکت ها از قاعده خاصی پیروی نمی کند که در صورت اصلاح، می تواند منابع مالی زیادی را ایجاد کند.

 

هوشمندسازی شهر، نه تنها هزینه های بسیار زیادی را از دوش شهرداری برمی دارد که می تواند منابع درآمدی قابل توجهی را در اختیار شهرداری قرار دهد. این امر دامنه ای از درآمدها از اجاره تأسیسات زیرساختی موجود تا ایجاد کسب وکارهای جدید را شامل می شود. درحالیکه شهرداری کلانشهرها بیشترین فضای فرهنگی شهر در قالب فرهنگسراها، کتابخانه ها و... را بر عهده دارد؛ اما به طور تقریبی سهم شهرداری از فعالیت های هنری فرهنگی بسیار ناچیز و در حد صفر تعریف می شود. این در حالی است که روزانه تعدادی تئاتردر شهرها برگزار می شود. به طور حتم این به معنی ورود رقابتی شهرداری به این حیطه نیست، بلکه می تواند فضای فعالیت را در اختیار اصحاب حرفه قرار دهد.

 

افزودن ديدگاه