• ی., 07/25/2021 - 10:31
  • كد: 1389
راز موفقیت مدیریت شهری

راز موفقیت مدیریت شهری

رشد شتاب زده و بی رویه شهرها به علت افزایش سریع جمعیت باعث ناپایداری در حوزه ارائه خدمات شهری می شود. از الزامات دستیابی به توسعه پایدار شهری، مدیریت یکپارچه و وجود منابع درآمدی پایدار است. برخورداری از نظام درآمدی پایدار، یکی از عناصر مهمی است که مدیریت شهری را در انجام مأموریت ها موفق می کند تا در سایه آن بتواند به نیازها و انتظارات شهروندان در اداره امور شهر پاسخ دهد.

عدم برخورداری از منابع درآمدی پایدار، برنامه ریزی مالی و بودجه ای شهرداری ها را مختل می کند و با این روند منابع درآمدی فعلی جواب گوی هزینه های رو به افزایش شهرداری ها در سال های آتی نخواهد بود. در ایران با توجه به خودکفا بودن شهرداری ها در تأمین منابع مالی، یکی از دغدغه های اصلی مدیران در شهرداری ها چگونگی تأمین منابع مالی پایدار است.

فروش مستقیم خدمت، اخذ مالیات محلی، کمک های دولتی، وام و استقراض ازجمله ساده ترین و سهل الوصول ترین روش های کسب درآمد مدیریت شهری است.می توان گفت ترکیب بهینه منابع مالی شهرداری ها مجموعه ای از فروش کالا و خدمات شهری، انواع مالیات و عوارض و کمک های مالی دولت است. در حال حاضر بیشترین منبع درآمدی شهرداری کلانشهرها از حوزه زمین و ساختمان تأمین می شود و کمک های دولتی میزان خیلی کمی را تشکیل می دهد.

 

درآمد منعطف و مداوم

کارایی مدیریت شهری به عوامل زمینه ای از قبیل ثبات سیاسی، یکپارچگی اجتماعی و رونق اقتصادی و نیز عوامل دیگری ازجمله مهارت ها، انگیزه های سیاستمداران و افراد استفاده کننده از این سیاست ها وابستگی دارد. تأمین منابع پایدار شهری برای استمرار نظام مدیریت شهری هم حیاتی و ضروری است. تداوم پذیری، انعطاف پذیری و مطلوبیت از جمله ویژگی های درآمد پایدار شهری محسوب می شود.درآمدهای پایدار باید تداوم پذیر باشد، یعنی باید ثبات داشته و حداقل در کوتاه مدت دچار نوسانات شدید نشود. این درآمدها باید انعطاف پذیر باشد. طی زمان بزرگ شده و بـا گسترش مخارج شهر توان پوشش آنها را داشته باشد. در عین حال برای وصول آن بتوان برنامه ریزی های اجرایی تعریف کرد.

درآمدهای پایدار یک شهر باید مطلوب مردم شهر هم باشد تا کسب درآمد از آن طریق، ارتقای عدالت محوری را به همراه داشته و به ساختارهای زیست محیطی، کالبدی، اجتماعی و اقتصادی لطمه نزند.فقدان منابع درآمد پایدار به شدت بر عملکرد مدیریت شهری تأثیر منفی می گذارد و مدیران شهر را از برنامه ریزی منع خواهد کرد. با افزایش نیاز به خدمات عمومی در شهرها و محدودیت های مالی شهرداری ها، چگونگی تأمین منابع مالی پایدار شهری به یکی از مهمترین چالش های پیش روی سیاستمداران و برنامه ریزان شهری تبدیل شده است که راه های دستیابی به آن باید در گستره قوانین و مقررات انجام شود. شهرداری ها و نهادهای محلی باید در چارچوب قوانین مربوطه عمل کنند و متناسب با قوانین و مقررات با درآمدهای محلی، امور خدماتی و عمرانی، شهر را اداره کنند.

 

منابع درآمدی شهرها

نتایج پژوهشی که در سال 95 در اولین نشریه اقتصاد شهری دانشگاه اصفهان به چاپ رسید نشان داد که «عوارض بر ساختمان ها و اراضی» اولویت اول روش های تأمین درآمد پایدار شهرداری ها قرار دارد. شهرداری ها برای تأمین هزینه های خود به شیوه های مختلفی متوسل می شوند که مهمترین آنها وضع عوارض جدید یا گسترش عوارض موجود همچون عوارض نوسازی، تفکیک اراضی، ترا کم و ساختمان ها و جریمه تغییر کاربری اراضی، جریمه افزایش تعداد طبقات ساختمان، جریمه حذف پارکینگ از ساختمان و ... است. بنابراین برای افزایش مشارکت مردم باید قوانینی برای تقسیط این عوارض مصوب و آیین نامه ای برای نحوه اجرای آن تدوین شود.

 

اتخاذ روش های تشویقی و ایجاد

زمینه مناسب برای پرداخت عوارض توسط شهروندان وتقویت سیستم مالیاتی نیز توصیه می شود.طبق نتایج این پژوهش «عوارض بر پروانه های کسب و فروش» در اولویت دوم قرار گرفت.تحولات جدید در شهرداری ها و مدیریت شهری نشان می دهد برنامه ریزی در تصمیم گیری های شهری از مشخصه های اساسی مدیریت شهر است. باید به بهبود وضعیت شهرداری ها، به عنوان یکی از اهداف و برنامه ها و از عوامل مؤثر در بهبود اداره شهرها و عملکرد شهرداری ها توجه شود. برای کمک به پایداری درآمد در شهرداری ها می توان مواردی همچون توسعه و گسترش نظام تا کسیرانی در سطح شهر به منظور ایجاد درآمدهایی مانند عوارض پروانه تاکسیرانی برای شهرداری، گسترش و توسعه فضاهای ورزشی و تفریحی با توجه به فضاهای خالی موجود و بدون استفاده در شهر برای بالابردن سرانه های شهری و عوارض ناشی از پروانه کسب اما کن ورزشی و تفریحی و ... را بررسی و اجرا کرد.

 

سرمایه گذاری های درآمدزا

 نتایج پژوهش فوق نشان داد که «اعانات و دارایی هایی که به موجب قانون به شهرداری تعلق می گیرند» اولویت سوم تأمین درآمد پایدار شهرداری ها محسوب می شوند. شهرداری با استفاده از این دارایی ها و در قبال ارائه خدمت شهری به دیگر نهادهای دولتی و غیردولتی می تواند به گونه ای عوارض دریافت کند که بهای خدمات شهری در محل ارائه خدمات پرداخت شود و محل مصرف عوارض برای پرداخت کنندگان نیز مشخص باشد. این شیوه باعث افزایش اعتماد عمومی به شهرداری و پرداخت به موقع عوارض و تسهیل در تأمین درآمد پایدار شهرداری می شود.

همچنین نتایج پژوهش یاد شده نشان داد که «درآمد حاصل از اموال شهرداری»در اولویت چهارم میان روش های تأمین درآمد پایدار شهرداری قرار دارد. در این راستا شهرداری ها با سرمایه گذاری در ایجاد تأسیسات تفریحی و مسکونی و گردشگری، تبدیل زمین های وقف به زمین های قابل کاربرد و استفاده بهینه از اراضی و فضاهای شهری که در اختیار شهرداری ها قرار دارد و برای اداره شهر درآمد زایی کنند./ ترنج مدرس خبرنگار/ منبع: روح اله سهرابی، آرزو صفری، شناسایی و رتبه بندی مهمترین روش های تأمین درآمدی پایدار شهرداری، نشریه اقتصاد شهری دانشگاه اصفهان، سال1 ،شماره 1 ،زمستان1

 

برچسب ها: 

افزودن ديدگاه