• چهارشنبه 16 تیر 1400 14:17
  • كد: 1375
امضای قرارداد اولین واحد پیرولیز ضایعات خطوط پردازش پسماند در کشور با سرمایه گذاری کامل بخشی خصوصی

محیط زیست شهری به محدوده جغرافیایی معین گفته می شود که محل تجمع شهروندان بوده و نحوه عملکرد آنها در سطوح تخصصی و عمومی کیفیت و کمیت مولفه های این محیط زیست شهری را رقم می زند. یکی از مولفه های بسیار حیاتی شهر، مدیریت پسماند و از آن مهمتر کنترل و نظارت بر میزان تولید و دفع زباله های پلاستیکی است.

 

شهردار اصفهان با اشاره به اینکه مدیریت پسماندها ازجمله موضو ع های مورد تأ کید شهرداری از ابتدا تا کنون بوده است، اظهار کرد: در این روند به دنبال آن هستیم که راه کارهایی را اجرایی کنیم تا وضعیت ما را درزمینه مدیریت پسماند بهبود ببخشد.

قدرت اله نوروزی ادامه داد: وضعیت مدیریت پسماند اصفهان در سطح کشور جایگاه خوبی داشته و با اقدامات انجام شده در مدت چهار سال اخیر و کسب موفقیت های مختلف، این جایگاه بهتر شده است که از آن جمله می توان به کاهش آلودگـی شیرابه و برطرف شدن بخش زیادی از دغدغه ها در این زمینه اشاره کرد.

او ضمن ابراز خرسندی از انعقاد قرارداد پیرولیز، تصریح کرد: این قرارداد ازنظر فنی و برنامه زمانی قرارداد کاملی است. از سرمایه گذار انتظار داریم مانند همه پروژه های شهرداری، این پروژه را جدی تلقی کند تا به نتیجه مطلوب دست یابیم.

شهردار اصفهان با اشاره به اینکه در این دست پروژه ها رویکرد ما معطوف به دوره خاصی نمی شود، گفت: نگاه ما در این خصوص، نگاهی همیشگی و رو به آینده است. امیدواریم زمینه به گونه ای فراهم شود که تبدیل پسماندهای دفنی به سوخت محقق شود و در اولین فرصت شاهد تکمیل فاز 10 تنی و آغاز فاز 300تنی این پروژه باشیم.

نوروزی مجمو ع این فعالیت ها و اقدامات را مسیری برای الگو شدن اصفهان درزمینه توسعه پایدار شهری و مدیریت پسماند برای سایر شهرها عنوان کرد.

 

امضای قرارداد اولین واحد پیرولیز ضایعات خطوط پردازش پسماند در کشور

 مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از امضای قرارداد اولین واحد پیرولیز ضایعات خطوط پردازش پسماند شهری به ظرفیت 10 تن در روز خبر داد.

رحیم محمدی با اشاره به اینکه این قرارداد برای اولین بار در سطح کشور با خورا ک پسماند شهری منعقد شده است، توضیح داد: این پروژه با سرمایه گذاری کامل بخشی خصوصی به ظرفیت 10 تن در روز اجرا خواهد شد و پس از کسب نتایج و بازدهی مورد انتظار و دریافت مجوزهای لازم وارد فاز 300 تنی خواهد شد.

او در رابطه با جزییات این پروژه تصریح کرد: پسماند ورودی به کارخانه پردازش پسماند و تولید کود آلی دارای دو بخش شامل بخش آلی و فسادپذیر یا همان پسماند تر و بخش غیرآلی شامل مواد پایه کربنی است که بخش دوم به مقدار روزانه 300 تا 350 تن به دلیل نبود تکنولوژی مناسب دفن می شود. این بخش عمدتا شامل قسمت های غیرقابل بازیافت پسماند ازجمله منسوجات و دیگر اقلام پلاستیکی است که با توجه به ترکیب خود می تواند به عنوان یک منبع انرژی مورد استفاده قرار گیرد.

محمدی با اشاره به مطرح شدن تکنولوژی پیرولیز برای بهره برداری بهینه از این بخش پسماندها، ادامه داد: مطابق با برنامه راهبردی 1405 ،کاهش آلودگی های زیست محیطی یکی از اهداف اولویت دار سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان بوده که برای تحقـق این هدف و در راستای توسعه پایدار شهری راه اندازی تکنولوژی پیرولیز در دست ورکار قرار گرفت و مذاکرات با سرمایه گذار این قرارداد از مردادماه 1399 کلید خورد.

 

دریافت مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه دو موضوع عمده در این پروژه مطرح بوده است، افزود: در وهله اول نیازمند دریافت مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست بودیم که پس از رایزنی ها موفق به کسب مجوز از دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست کشور برای فاز 10 تنی شدیم و امیدواریم طی تکمیل این فاز بتوانیم مجوز فاز 300 تنی را هم مهیا کنیم؛ مورد دوم، بکر بودن تجربه پیرولیز برای پسماندهای شهری است که حساسیت ما را برای اجرای بهینه این پروژه چند برابر می کند.

او با اشاره به جزییات قرارداد پیرولز، بیان کرد: این قرارداد از نو ع BOT است. رقم سرمایه گذاری صورت گرفته از جانب سرمایه گذار در فاز 10تنی حدود 200 هزار دلار و آورده سازمان مدیریت پسماند نیز سوله، آب، برق، خورا ک ورودی و مجوز سازمان حفاظت محیط زیست است که درنهایت مطابق برنامه ریزی منجر به تولید هیدروکربن و سوخت صادراتی خواهد شد تا هم  به کاهش آلودگی های زیست محیطی ناشی از پسـماند کمک کند و هم بتواند برای کشور ارزآوری داشـته باشد.

به گفته محمدی، رایزنی هایی با ستاد مبارزه با قاچاق سوخت و کالا نیز انجام شده است تا رویه اجرایی منسجمی برای صادرات محصولات تولیدی تدوین شود.

 

افزودن ديدگاه