• یکشنبه 01 فروردین 1400 21:04
  • كد: 1276

ناآشنایی با ادبیات سرمایه گذاران

معاون سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری اصفهان با تأکید بر اینکه باید زمینه های توسعه فرهنگ مشارکت در اداره شهر را ایجاد کنیم، گفت: هرچند از سال ۸۵ حوزه سرمایه گذاری و مشارکت ها شکل گرفته و قراردادهای مشارکتی متعددی منعقد شده است، اما هنوز هم هستند افرادی در بدنه شهرداری که از لفظ پیمانکار برای سرمایه گذار استفاده می کنند و هنوز این موضوع که سرمایه گذار شریک شهر و شهرداری است، نهادینه نشده است. دکتر علیرضا برهانی پور ادامه داد: این موضوع ریشه فرهنگی هم دارد و برخی مدیران شهری ادبیات بازار سرمایه و سرمایه گذار را بلد نیستند؛ درنتیجه باعث ایجاد تضاد بین شهرداری و سرمایه گذار می شوند. او تأکید کرد: سازمان سرمایه گذاری باید قدرت تصمیم گیری بالاتری نسبت به آنچه الان دارد، داشته باشد تا بتواند با قدرت بیشتری در حوزه سرمایه گذاری عمل کند.

تعیین حد مداخله

برهانی پور با اشاره به اینکه از یک سو سرمایه گذارانی داریم که اقتضائات خاص خود را دارند و از طرفی در سیستم مدیریت شهری هنوز برخی با ادبیات این سرمایه گذاران آشنایی ندارند، گفت: این ها مشکلاتی است که سازمان سرمایه گذاری همواره با آنها روبه رو بوده است. او تصریح کرد: امروز سازمان سرمایه گذاری اختیاراتی را که باید داشته باشد، ندارد؛ شاید در آینده نزدیک هم چنین چیزی قابل تصور نباشد. او با طرح این پرسش که در حوزه سرمایه گذاری حد مداخله شهرداری باید تا کجا باشد،گفت: شهرداری با سیاست گذاری های خود هم می تواند سرمایه گذار را به محدوده شهر بکشاند، هم سرمایه گذار را به حاشیه شهر ببرد و هم باعث فرار سرمایه گذار شود. او با تأکید بر اینکه ماهیت پروژه است که کوچک یا بزرگ مقیاس بودن آن را مشخص می کند، افزود: به دلیل بالا بودن نوسان ها و عدم ثبات و اطمینان نسبت به آینده اقتصادی، امروز در شرایطی نیستیم که سرمایه گذار وارد پروژه های بزرگ مقیاس شود؛ بنابراین پرسش اساسی این است که در چنین شرایط ملتهب اقتصادی چه سیاستی را برای جلب سرمایه گذار می توان در پیش گرفت و چه نوع پروژه هایی را باید تعریف و اجرا کرد.

افزودن ديدگاه