• یکشنبه 01 فروردین 1400 20:36
  • كد: 1275

الگوی مشخص در سرمایه گذاری

دکتر ناصر یارمحمدیان، عضو هیئت علمی دانشکده پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی دانشگاه هنر اصفهان، با تأکید بر اینکه باید مشخص شود قرار است اصفهان در چه حوزهای سرآمد شود، گفت: تغییر رویکردها با توجه به سلیقه ای بودن آنها، هزینه زیادی به شهر تحمیل می کند؛ بنابراین لازم است اصفهان یک الگوی مشخص در حوزه سرمایه گذاری داشته باشد که تحت تأثیر تغییر مدیریت ها قرار نگیرد؛ چراکه در غیر این صورت ممکن است دوره بعد، کسی بیاید و بگوید باید رویکرد تغییر کند.

عدم توقف مگاپروژه ها

او با اشاره به اینکه برخی سرمایه گذاران معتقد به اجرای پروژه های بزرگ و تمرکز خدمات در یک نقطه (سیتی سنتر) و برخی سرمایه گذاران معتقد به توزیع خدمات و تمرکززدایی هستند (جایگاه های کوچک سوخت) گفت: چون اصفهان الگوی مشخصی برای سرمایه گذاری ندارد، این تفاوت نگاه ها در شهر دیده می شود؛ بنابراین قبل از هرچیز باید ببینیم این الگوی سرمایه گذاری در برنامه جامع اصفهان چگونه تعریف شده است.یارمحمدیان با تأکید بر اینکه باید مشخص شود قرار است در چه حوزهای سرآمد شویم، بیان کرد: سرمایه گذاری در حوزه گردشگری غیرمتمرکز است و می تواند مردم محور و کوچک باشد؛ اما در حوزه صنعت حتماً باید مگاپروژه تعریف شود. ممکن است واقعیت های اقتصادی ما را به این سمت برده باشد که به سمت پروژه های کوچک مقیاس برویم؛ اما مگاپروژه ها نباید متوقف شوند. او همچنین درباره میزان مداخله شهرداری در حوزه سرمایه گذاری گفت: دامنه تصمیم ها و اختیارات شهرداری مشخص است. متغیرهای بیرونی وجود دارد که خارج از اراده شهرداری است. از طرفی محدوده اختیارات سازمان سرمایه گذاری هم مشخص و بسیار محدود است.

 

ضرورت افزایش اختیارات سازمان سرمایه گذاری

این عضو هیئت علمی افزود: سازمان سرمایه گذاری از یک طرف با سرمایه گذاری مواجه است که آزاد است درباره نوع سرمایه گذاری خود تصمیم بگیرد؛ از طرفی اختیارات محدودی دارد و از طرفی با متغیرهای بیرونی روبه روست که نمی تواند آن را پیش بینی کند. او تصریح کرد: درباره فرهنگ سرمایه گذاری هم واقعیت این است که در بدنه جامعه و برخی مدیران، هنوز فرهنگ مشارکت و احترام به سرمایه گذار و سرمایه به خوبی نهادینه نشده است. یارمحمدیان با اشاره به اینکه جایگاه سازمان سرمایه گذاری باید بسیار بالا باشد، گفت: باید همزمان به روندهای محتومی که در آینده اتفاق می افتد، با واقعیت ها و ظرفیت هایی که از گذشته و تاریخ اصفهان به ما ارث رسیده است، توجه شود.

 

افزودن ديدگاه