• شنبه 30 اسفند 1399 12:26
  • كد: 1272

مشارکت توسعه ای به جای مشارکت نمایشی

دکتر صفورا مختارزاده، عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان، با اشاره به اینکه در سرمایه گذاری سه رویکرد به صورت جامع، موضوع محور و مشارکت با یک نهاد وجود دارد، گفت: هرنوع سرمایه گذاری با هرکدام از این رویکردها نیاز به کار مطالعاتی دارد و بدون توجه به زیرساخت ها و روابطی که ممکن است در این حوزه شکل بگیرد، نمی توان به نتیجه مطلوب رسید. او تأکید کرد: باید به جای مشارکت ابزاری یا نمایشی به سمت مشارکت توسعه ای حرکت کنیم و در این راستا لازم است به آموزش فرهنگ مشارکت توجه بیشتری شود.

طرح جامع سرمایه گذاری

او با تأکید بر اینکه همزمان با تدوین طرح جامع شهری می توان طرح جامع سرمایه گذاری را طراحی کرد گفت: اگر قرار باشد مشارکت را به معنای اساسی خود وارد طرح های توسعه کنیم، باید مشارکت توسعه ای باشد؛ یعنی از مرحله آگاهی تا تفکر و تصمیم گیری، همه افراد را شریک کنیم؛ اما مشارکت ابزاری یعنی اینکه ما فقط این پروژه را انجام می دهیم و در نهایت چند نظرسنجی انجام می شود و ممکن است یکی دو مورد نتایج نظرسنجی هم لحاظ شود؛ اما درنهایت به نتیجه مطلوب نمی رسد. این عضو هیئت علمی دانشگاه با اشاره به اینکه مشارکت نیازمند بسترهایی است، اظهار کرد: در این راستا نیاز به فرهنگ دموکراتیک داریم؛ یعنی تا زمانی که این فرهنگ حتی در کوچکترین نمادهای اجتماعی مثل خانواده شکل نگرفته باشد، تسری آن در مشارکت در سطح شهری یا منطقه ای خیلی معنادار نیست. او ادامه داد: اگر می خواهیم مشارکت را نهادینه کنیم، نیاز است که آموزش را در این حوزه جدی بگیریم. به گفته او، یکی از مهمترین کارهایی که شهرداری می تواند انجام دهد، فعال کردن شورایاری هاست.

افزودن ديدگاه