• س., 03/16/2021 - 12:35
  • كد: 1266
خسروی:شهرداری می تواند سرمایه گذاری را ترویج کند

رئیس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر اصفهان با تأکید بر اینکه شهرداری برای بهبود وضعیت کارآفرینی در شهر دو نقش برعهده دارد، تأکید دارد: نقش اصلی و مهم، بهبود اکوسیستم کارآفرینی شهر است. شهرداری برای رشد کارآفرینی و افزایش نوآوری و خلاقیت باید فضا و اکوسیستم عمومی شهر را تغییر دهد.

دکتر کوروش خسروی معتقد است شهرداری برای کارآفرین ها می تواند یک بازار مصرف بزرگ بوده و مشتری کارآفرین ها باشد که این دومین نقش مدیریت شهری برای بهبود وضعیت کارآفرینی در شهر است. در مواردی شهرداری می تواند باعث ترویج سرمایه گذاری شود؛ زیرا کارآفرینی نیاز به سرمایه دارد و شهرداری می تواند نقش مشتری و اولین سرمایه گذار را بر عهده بگیرد.

او تأکید کرد: در همین راستا، شورای شهر اصفهان به شهرداری اجازه داد برای جذب سرمایه گذاری خطر پذیر تا سقف پنج میلیارد تومان به صورت مشوقی یا مشارکتی یا به صورت اهدای زمین و پروانه ساخت حمایت های لازم را انجام دهد.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه ایجاد این صندوق در اولین گروه حمایت های شهرداری قرار گرفت و در این رابطه مدلی بین مشارکت و اهدای سرمایه ارائه شد، می گوید: صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر استارتاپ ها، شرکت های دانش بنیان و هسته های فناور را رصد کرده و آنهایی را که قابلیت جذب سرمایه دارند، به مشارکت دعوت می کند.

او با تأکید بر این نکته که اصفهان به زودی یکی از بهترین اکوسیستم های کارآفرینی کشور می شود، تأکید می کند: البته در حال حاضر نیز این مسئله در اصفهان وجود دارد و بسیاری از طبقه خلاق و افراد کارآفرین به دلیل وجود اکوسیستم بهتر برای رشد کسب وکار به اصفهان وارد می شوند و این موضوع یکی از مهارت های مدیریت شهری است که به جذب کارآفرینان و طبقه خلاق بپردازد. به نظر دکتر خسروی، این مصوبه مانع از خروج طبقه خلاق شهر برای جذب سرمایه گذار می شود و دراین باره می گوید: اکثر افراد کارآفرین و خلاق، شهر اصفهان را به مقصد تهران ترک می کردند و در تحقیقی که در مرکز پژوهش های شورای شهر انجام شد نتایج نشان داد که در تهران حدود ۳۰۰میلیارد تومان سرمایه خطرپذیر وجود دارد، درحالی که اگر بخواهیم صندوق پژوهش فناوری در اصفهان را مبنا قرار دهیم. شاید این سرمایه تنها سه میلیارد تومان باشد که نسبت اصفهان به تهران یک به صد خواهد بود و این طبیعی است که طبقه خلاق در این شرایط به تهران فرار کند.

به اعتقاد، رئیس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر اصفهان، نصف جهان از مزایای یک شهر بزرگ مانند دانشگاه های خوب برخوردار است و از نظر نیروی انسانی خلاق نیز در مضیقه نیست، اما دستمزدها و هزینه ها در مقایسه با تهران کمتر است که باید قدر این فرصت را بدانیم که می توانیم نیروی تحصیل کرده را با مبلغ پایین تری به کار بگیریم. او با بیان اینکه صنعت ساختمان یکی از صنایع پول ساز است، اما افراد برای ورود به آن باید یک منبع مالی چند میلیارد تومانی در اختیار داشته باشند، می افزاید: چند سال پیش سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه داد صندوق هایی تشکیل شوند تا هر شهروندی با هر میزان پس اندازی بتواند در آنها سرمایه گذاری کند که یکی از آنها صندوق زمین و ساختمان است.

 

دکتر خسروی تأکید می کند: بیش از هشت سال از این موضوع می گذرد، اما در کشور تنها چهار صندوق زمین و ساختمان مجوز گرفته اند؛ درحالی که بخش خصوصی می تواند برای ایجاد چنین صندوقی به بورس درخواست دهد و پس از تأیید نهادهای ناظر مالی پذیره نویسی کند. اگر این صندوق ها ایجاد شود حجم بالایی از نقدینگی وارد بازار مسکن شده و می توان پروژه های عظیمی را شروع کرد، به نحوی که فرصت هایی که میان مردم توزیع می شود، برابر باشد.

به نظر این عضو شورای اسلامی شهر اصفهان، این موضوع یکی از ابزارهای نوین تأمین مالی است که شهرداری را مکلف کردیم آن را در شهر فعال کند و البته شهردار اصفهان نیز از آن استقبال کرد؛ چون از هر جهت به نفع شهر خواهد بود.

شورای شهر اصفهان به شهرداری اجازه داد برای جذب سرمایه گذاری خطرپذیر تا سقف پنج میلیارد تومان به صورت مشوقی یا مشارکتی یا به صورت اهدای زمین و پروانه ساخت حمایت های لازم را انجام دهد

در کشور تنها چهار صندوق زمین و ساختمان مجوز گرفته اند؛ درحالیکه بخش خصوصی می تواند برای ایجاد چنین صندوقی به بورس درخواست دهد و پس از تأیید نهادهای ناظر مالی پذیره نویسی کند. اگر این صندوق ها ایجاد شود حجم بالایی از نقدینگی وارد بازار مسکن شده و می توان پروژه های عظیمی را شروع کرد

افزودن ديدگاه