• سه شنبه 26 اسفند 1399 11:57
  • كد: 1265
شریعتی نیا:سرمایه گذار انگیزه می خواهد

رئیس کمیسیون اقتصادی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان معتقد است نیازهای جامعه نامحدود و برای رسیدن به حداقل ها، تخصیص منابع نیز محدود است پس باید با برنامه ریزی دقیق از منابع مختلف برای رسیدن به هدف ها بهره گرفت.

مهندس پورمحمد شریعتی نیا با بیان اینکه شهرداری اصفهان و شورای اسلامی شهر برای جبران کمبود منابع باید با تمام توان از پتانسیل بخش های خصوصی استفاده کرده و برای رسیدن به این هدف باید بخش خصوصی انگیزه سرمایه گذاری داشته باشد، تأکید دارد: انگیزه سرمایه گذاری تزریقی نیست، بلکه باید بستر و زیرساخت آن آماده بوده و همچنین قراردادها باید به نحوی تکمیل و تنظیم شده که هیچ نقطه ابهامی در آن وجود نداشته باشد تا اعتماد لازم برای سرمایه گذار ایجاد شود تا او با طیب خاطر و انگیزه بالا سرمایه گذاری کند. نتیجه این سرمایه گذاری یک تعامل برد، برد برای مدیریت شهری و بخش خصوصی است.

به گفته او، استفاده از ظرفیت های سرمایه گذاران بخش خصوصی داخلی و خارجی باعث ایجاد اشتغال، تولید و رونق اقتصادی و ایجاد درآمد پایدار برای شهر و شهرداری شود و این موضوع امید به زندگی را در اصفهان بالا می برد.

به اعتقاد این عضو شورای اسلامی شهر اصفهان، پروژه های عمرانی، طرح های خدماتی و مشارکتی با سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی رویکرد اصلی شورای اسلامی و شهرداری دراین دوره است.

شریعتی نیا میافزاید: در این راستا لازم است پروژه های جدید و بزرگ عاری از آلایندگی برای اصفهان تعریف شود و بخش خصوصی را ترغیب و تشویق کنیم تا با قدرت در این عرصه وارد شود، به صورتی که شورای اسلامی سیاست گذاری کرده و شهرداری نظارت و مدیریت کند تا بخش خصوصی به آبادانی شهر بپردازد.

شیوه های جدید مدیریت شهری باید جایگزین شیوه های قبلی شود؛ چون شهرها فقط به وسیله ساختمان مرکزی حکومت اداره نمی شوند.

به گفته او، اکنون شهروندان مشارکت کنندگانی فعال در شناسایی و توسعه کارهای جدید هستند، ستادها را فراهم می آورند و در توسعه برنامه های بلند مدت شهری همکاری می کنند.

 

رئیس کمیسیون اقتصادی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه ایجاد یک محیط سالم و شفاف و دعوت به همکاری نخستین گام ساختن شهری قوی و منسجم است، می گوید: برای تشویق مشارکت شهروندان و ساختن شهری متحد با فضای آرامبخش و فعال لازم است مدیریت شهری برای تسهیل به اشتراک گذاری ایده ها و گفت وگوی مستمر میان تمامی اعضای جامعه، کسب وکارهای مردم، ساکنان و ادارات از فناوری و ارتباطات بهره گیرند.

شریعتی نیا تأکید دارد: در آینده ای نزدیک این سبک در اداره شهرها به زودی به هنجار اصلی شهرها تبدیل خواهد شد.

 

افزودن ديدگاه