• چهارشنبه 06 اسفند 1399 17:25
  • كد: 1253

تورم و خزانه شهر

نمی توان از افزایش تورم و تأثیر آن بر اداره شهر غافل شد. از سوی دیگر افزایش سقف بودجه هم باری به دوش شهر و شهروندان خواهد بود.برای درآمد شهر حتما باید راه کارهای تأمین مالی جدید پیش بینی و تعیین سقف بودجه مناطـق شهرداری باید به نسبت ظرفیت آن بخـش از شهر تعیین شود.

تورم با افزایش هزینه های خدمات شهری بر وضعیت مالی شهرداری ها اثر مـی گذارد و در نهایت باعث کاهش قدرت خرید و در مرحله بعد کاهش رفـاه و نارضایتی شهروندان می شود. در شرایط تورمی، هزینه ها از درآمدها پیشی گرفته و به کسری بودجه منجر می شـود. متغیرهای

کلان اقتصادی هم به طور مستقیم و غیرمستقیم از کانال های مختلف بر میزان تحقق بودجه شهرداری تأثیر می گذارند. افزایش سهم درآمدهای ناپایدار و اتخاذ تصمیم های متزلزل و غیر شفاف توسط مدیران شهری در زمان نوسان نرخ تورم پررنگ تـر می شود. با افزایش

تورم، نرخ های پیش بینی شده هزینه و درآمـد حاصل از فروش خدمات شهری شهرداری در بودجه سنواتی شهرداری، با مقادیر محقق شده متفاوت می شود. درعصر تورم، افزایش ریسک سرمایه گذاری در پروژه های شهری به خصوص سرمایه گذاری های عمرانی بلندمدت، عقب نشینی سرمایه گذاران بخـش خصوصی را به همراه دارد که امکان استفاده از روش های پایدار تأمین مالی، ظرفیت اوراق مشارکت و استفاده از سرمایه گذاری بخـش خصوصی را از بین می برد.

تنها راه کار برای چنین شرایطی ایجاد صندوق ذخیره در کنار خزانه شهر است تا با جذب درآمدهای اضافی بتوان بر شوک های شرایط سخت پیروز شد.

افزودن ديدگاه