• چهارشنبه 15 بهمن 1399 10:31
  • كد: 1238

عضو کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی شهر اصفهان با تأ کید بر اینکه مدیران مناطق باید از اتخاذ آسانترین نحوه کسب درآمد که همان شهر فروشی است، پرهیز کنند، گفت: فارغ از اهمیت سقف بودجه، آنچه در لایحه تقدیمی به شورا اهمیت دارد روش کسب درآمد، کیفیت آن و هزینه تمام شده بودجه است.

رضا امینی در تذکر این هفته خود با بیان اینکه میزان نارضایتی ها در مقایسه با کل شهروندان اندک به نظرمی رسد، افزود: اما این میزان نیز نباید به نارضایتی شهروندان منجر شود. او تصریح کرد: اصفهان همچنان در بخش سرمایه گذاری محیطی نامناسب و لرزان دارد و باید بخش های متولی در شهر و استان تلاش های حمایتی خود را افزایش داده و حقوق سرمایه گذاران را رعایت کنند. امینی ادامه داد: وظیفه سنگین شورای اسلامی شهر، نظارت بر حسن اجرای بودجه برای تحقق صحیح و با کیفیت آن به خصوص در بخش درآمدی با رعایت حقوق شهر و شهرداری است.

 

رسیدگی به معیشت مردم

این عضو شورای اسلامی شهر اصفهان در بخش دیگری از تذکر خود بیان کرد: از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست می کنم به دور از شعارهای تکراری و در مقام عمل به طور ویژه در بودجه سال۱۴۰۰ برای تغییر در وضعیت زندگی قشر ضعیف جامعه اقدام مؤثری انجام دهند. امینی اظهار کرد: شرایط معیشتی و درآمدی بخش های متوسط و ضعیف جامعه نشان دهنده روزهای سخت و مشقت باری است که در طول دوران ۴۲ساله انقلاب بی سابقه بـوده است. عضو کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: کشوری که با داشتن یک درصد از جمعیت جهان حدود 7درصد از منابع را در اختیار دارد، نباید زندگی مردمش چنین شرایط نامطلوب و غیر قابل قبولی داشته باشد. به گفته امینی، وضعیت معیشتی قشر کارگر در کشور در حد یک سوم خط فقر بوده، به طوری که شرایط زندگی را برای آنان بسیار سخت کرده است. عضو شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: ضعف پیش بینی های مناسب برای عدالت اقتصادی و اجتماعی باعث شده عده ای از افراد فرصت طلب از انجام تکالیف و پرداخت بدهی های قانونی خود غفلت کنند و این در حالی است که قشر ضعیف جامعه مانند کارگران، کارمندان و بازنشستگان در اولین روز دریافت حقوق خود ملزم به پرداخت مالیات هستند.

عضو کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه وضعیت دشوار زندگی و میزان حقوق بازنشستگان ایام سخت و غیرقابل تحملی را به وجود آورده است، افزود: برای قشر مصرف کننده و ضعیف جامعه که مستأجر هستند یا در خانه های محقر با ساخت های غیر اصولی سکونت دارند، مالکیت مسکن به رؤیایی دست نیافتنی تبدیل شده است؛ زیرا با افزایش فشار بر سرمایه گذاران، بسیاری از آنان با ایفای نقش واسطه این فشار را به طبقه مصرف کننده و متقاضی مسکن منتقل می کنند. امینی تأ کید کرد: واسطه ها در هر شرایطی به ثروت اندوزی خود می پردازند و بدون پرداخت مالیات هر روز فربه تر از روز قبل در نظام اداری و مالی سیستم های اداری به تحصیل مال نامشروع مشغول هستند

افزودن ديدگاه