• شنبه 06 دی 1399 09:20
  • كد: 1210

جلسه سرمایه گذاری، برنامه ریزی و تبیین ساختار اجرایی قطارهای شهری استان اصفهان با حضور مدیران ارشد برگزار شد تا درباره موضو ع های عمرانی شهر اصفهان به خصوص مترو تبادل نظر شود. «تا کنون در قالب زمین، اوراق مشارکت و اعتبار نقدی پنج هزار میلیارد تومان در خط دوم متروی اصفهان هزینه شده است.»

این سخنان شهردار اصفهان در جلسه بود و تأ کیدی که برای تکمیل این خط به ۳۲ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است. بــرای ایــن موضو ع نه تنها شهرداری اصفهان بلکه همه دستگاه ها باید با همتی جمعی وارد عمل شوند.

صحبت دیگر قدرت اله نوروزی مربوط به تقویت قطار حومه ای اصفهان بود و اشارها ی که به آن داشت: «این موضو ع باعث می شود روزانه ۱۰ هزار اتوبوس از صنایع اطراف، وارد اصفهان نشود.»

به اعتقاد او، توجه به شهرهای همجوار اصفهان باعث می شود کلانشهر اصفهان کمتر آسیب ببیند. تأ کید شهردار اصفهان برای اجرای گام نخست در احداث قطارهای حومه ای، هموار کردن مسیرهاست که به گفته او استفاده از اوراق مشارکت یکی از پیچیده ترین کارها در این زمینه است.

احداث هر کیلومتر قطار شهری 50 میلیون دلار هزینه دارد

به گفته نوروزی، احداث هر کیلومتر قطار شهری بین50 تا 55 میلیون دلار هزینه برمی دارد و ا گر بهای هر دلار را ۳۲ هزار تومان حساب کنیم، احداث هر کیلومتر قطار شهری یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان و با نر خ فعلی دلار، یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه در بردارد.

او گفت: تکمیل خط دوم مترو به ۳۲ هزار میلیارد تومان اعتبارات مالی دیگر نیاز دارد و در دو سال اخیر با نر خ فعلی دلار برای خط دوم متروی اصفهان پنج هزار میلیارد تومان از طریق اوراق مشارکت، زمین و پول و با نر خ فعلی دلار برای احداث خط یک متروی اصفهان ۲۷ هزار میلیارد تومان هزینه شده است.

شهردار اصفهان با اشاره به اینکه باید زیرساخت هایی به ارزش حدود 100 هزار میلیارد تومان در شهر احداث شود تا امکان ارائه خدمات از طریق قطارهای حومه ای فراهم شود، خاطرنشان کرد:

ا گر حجم عظیم سرمایه گذاری مورد نیاز در طرح ایجاد قطارهای حومه ای مورد توجه قرار نگیرد، اتصال این خطوط نیز امکانپذیر نخواهد بود.

جابه جایی مسافران مترو با هزینه ای معادل 17000 تومان انجام می شود

نوروزی هزینه جابه جایی مسافر در متروی اصفهان را معادل 17000 تومان دانست و افزود: این در حالی است که از مسافران 1200 تومان کرایه دریافت می شود.

او با اشاره به نظر قانونگذار درباره مترو در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اظهار کرد: راه و شهرسازی در فراز اول این قانون مکلف شده با رعایت سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرای سیاست های شرکت حمل ونقل ریلی مسافری، خطوط حومه ای را با هدف ساماندهی حاشیه شهرها و توسعه امور حمل ونقل ریلی حومه ای در زیرمجموعه شرکت راه آهن تشکیل دهد.

شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: در فراز دوم این قانون آمده، این شرکت با همکاری شهرداری های مربوط، متولی تمام امور حمل ونقل ریلی مسافری حومه ای در کشور است.

او اضافه کرد: بر اساس فراز سوم، فعالیت شرکت های قطارهای شهری به طور مستقل در امور توسعه حمل ونقل ریلی حومه بلامانع است.

شهردار اصفهان اظهار کرد: بر اساس فراز چهارم، اساسنامه شرکت حمل ونقل ریلی مسافری حومه ای ظرف مدت شش ماه پـس از اجرا شدن این قانون، به پیشنهاد مشترک سازمان، وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیئت وزیران می رسد.

اوراق مشارکت، تنها راهکار حمایت وزارت کشور از قطارهای حومه ای

در ادامه این جلسه، معاون امور شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با اشاره به اینکه یکی از راه کارهای تحقق ارتباط بین شهرهای مادر و شهرهای جدید، اجرای قطارهای حومه ای است که همواره در تمام شهرهای دنیا موردتوجه بوده است، اظهار کرد: وقتی شهروند سا کن شهرهای جدید اطمینان داشته باشد با پیمودن ۲۰ دقیقه مسیر به وسیله قطار حومه ای به مرکز شهر مادر دسترسی پیدا می کند، انگیزه کافی برای اسکان در شهرهای جدید را خواهد داشت.

حسین رجب صالحی گفت: در همین راستا می توان از محل تبصره ۱۹ و اوراق مشارکت به شرط آنکه چهارچوبه ای قانونی آن تشکیل، مجوزهای لازم ماده ۲۳ از دولت دریافت و ردیف اعتباری برای آن تعریف شود، کمک های لازم را اجرایی کرد.

 

افزودن ديدگاه