• یکشنبه 27 مهر 1399 12:52
  • كد: 1185

تهران بدترین و یزد بهترین استان برای سرمایه گذاری است

هفته گذشته بود که نهاد پژوهشی مجلس، گزارش پایش امنیت سرمایه گذاری در سال 1398 را منتشر کرد و از بهبود اندک شاخص امنیت سرمایه گذاری در این سال نسبت به سال 139۷خبر داد. به گفته مرکز پژوهش ها، شاخص امنیت سرمایه گذاری درسال گذشته، رقم ۰3.6 از 1۰( کمیت1۰ به معنای ناامنی مطلق سرمایه گذاری) به دست آمده که در مقایسه با سال 139۷( با کمیت 2۷.6) مناسب تر ارزیابی شده است. بیشترین تغییر در نماگرهای هفت گانه این شاخص، در نماگر ثبات اقتصاد کلان دیده می شود.شدت نوسان متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه نرخ ارز و تورم در سال 139۷ ( به دلیل خروج آمریکا از برجام)، فضای التهاب و نااطمینانی را ایجاد کرده بود که با کاهش دامنه نوسان در سال 1398 ،آرامش نسبی در محیط کسب وکار ایجاد شد. در جغرافیای استانی امنیت سرمایه گذاری به ترتیب سه استان تهران، گیلان و کهکیلویه و بویراحمد، نامناسبترین وضعیت را در سال 1398 داشتند، در حالی که در سال 139۷ هم استان های تهران، کهکیلویه  و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری به ترتیب نامناسب ترین ارزیابی را در شاخص امنیت سرمایه گذاری به دست آورده بودند. در سوی مقابل نیز سه استان یزد، خراسان جنوبی و قم به ترتیب مناسب ترین وضعیت را در سال 1398 داشته اند، درحالی که سال 139۷ سه استان خراسان جنوبی، قم و سیستان و بلوچستان به ترتیب مناسب ترین وضعیت را در این شاخص کسب کرده بودند.

روند تغییرات شاخص امنیت سرمایه گذاری

با گذشت حدود یک هفته از انتشار این گزارش، یکی از اعضای بازوی کارشناسی مجلس به بازخوانی یافته های پایش امنیت سرمایه گذاری سال 1398 پرداخت و روند تغییرات شاخص امنیت سرمایه گذاری را بررسی کرد. امیر سیاح، عضو دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش ها در این باره می گوید: «برای سنجش حس امنیت سرمایه گذاری توسط تولیدکنندگان کشور، یک شاخص وجود دارد که از هفت زیرشاخص به نام نماگر تشکیل شده که خود نماگر هم از چند زیرشاخص دیگر به نام مؤلفه تشکیل شده است.» به گفته سیاح، «این زیرشاخص ها به دو دسته تقسیم می شوند؛ یک دسته آمار های رسمی منتشرشده توسط نهاد های معتبر (مؤلفه های آماری یا Data Hard ) است و دسته دیگر از سنجش ادراک فعالان اقتصادی (مؤلفه های پیمایشی یا Data Survey) به دست می آیند که ترکیب این دو دسته، شاخص امنیت سرمایه گذاری را به دست می دهد. او با اشاره به چگونگی انجام پیمایش امنیت سرمایه گذاری ادامه داد: «در سال 9۵ و 96 مطالعات گسترده ای برای تعیین نماگر ها و مؤلفه های مورد نیاز سنجش شاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران انجام شد که 21 مؤلفه و ۷ نماگر برای سنجش ادراک فعالان اقتصادی استخراج شد که تمام فعالان اقتصادی ثبت شده در اتاق های اصناف، اتحادیه ها و سایر تشکل های اقتصادی ثبت شده سراسر کشور به طور فصلی در مورد آنها مورد پرسش قرار می گیرند.« به گفته عضو مرکز پژوهش ها، »در این مطالعه پیمایشی، جامعه هدف مورد مطالعه حدود ۴۰۰ هزار فعال اقتصادی با هویت مشخص بوده است؛ برای اینکه نتایج این مطالعه قابل تعمیم به کل جامعه هدف باشد، در هر فصل حدود 11 هزار نفر باید مورد پرسش قرار بگیرند که برای فصل تابستان 99 تاکنون حدود 1۰ هزار نفر به پرسشنامه ما پاسخ داده اند که قابل تعمیم به کل کشور نیست به همین دلیل در سال 99 فقط گزارش سال 98 منتشر شده و به زودی فصل تابستان هم منتشر خواهد شد؛ گزارشی که به تازگی منتشر شده مربوط به چهار فصل سال 98 است.»

او سپس به پیش بینی بدتر شدن شاخص امنیت سرمایه گذاری در سال 1399 اشاره کرد و در پاسخ به این سوال که چگونه با وجود شرایط اقتصادی سخت حاکم در کشور، امنیت سرمایه گذاری سال1398 نسبت به 139۷ بهبود داشته است، گفت: «امنیت سرمایه گذاری با محیط کسب و کار کمی متفاوت است یعنی امنیت سرمایه گذاری بیشتر به مؤلفه ها و نماگر های معرفی شده وابسته است؛ در سال 9۷ امنیت سرمایه گذاری به دلایلی مثل جهش ارزی و تورم  غیر قابل پیش بینی (که در سال 99 در حال تکرار است) بسیار پایین بود، اما در سال 98 به دلیل اینکه این موارد کمی به ثبات رسید، شاخص امنیت سرمایهگذاری کمی بهتر شد و در سال 99 ،چون شرایط ارز و تورم مجدد دچار مشکلات  متعددی شده است، به احتمال بسیار زیاد، شاخص امنیت سرمایه گذاری برای این سال خیلی بدتر خواهد شد.»

جغرافیای امنیت سرمایه گذاری در سال گذشته

در پایش امنیت سرمایه گذاری 1398 ،استان های کشور از نظر امنیت سرمایه گذاری به ۷ دسته تقسیم شده اند که براساس این تقسیم بندی، استان های خراسان جنوبی و یزد امن ترین و تهران و گیلان ناامن ترین استان ها برای سرمایه گذاری هستند. همانطور که در ابتدای گزارش اشاره شد، هرچه نمره امنیت سرمایه گذاری به عدد صفر نزدیک باشد به معنای امنیت مطلق سرمایه گذاری و هرچه به رقم 1۰ نزدیک تر باشد به معنای ناامنی مطلق سرمایه گذاری است. بر این اساس، دو استان یزد با نمره ۵۷.۵ و خراسان جنوبی با نمره 62.۵ بهترین استان های کشور به لحاظ امنیت سرمایه گذاری در سال گذشته بوده اند. در رده بعدی نیز استان های سمنان با نمره ۷2.۵ ،قم با نمره ۷۴.۵ ،گلستان با نمره 83.۵ ،هرمزگان با نمره 88.۵ و ایلام با نمره 89.۵ قرار گرفته اند.همچنین در نقطه مقابل، استان تهران با نمره ۵1.6 بدترین استان کشور در سال گذشته به لحاظ امنیت اقتصادی بوده است. پس از تهران نیز استان گیلان با نمره 32.6 قرار گرفته است. در رده بعدی ناامن ترین استان های کشور نیز کهکیلویه و بویراحمد با نمره 23.6 ، کردستان با نمره 22.6 ،مازندران با نمره 2۰.6 ،اردبیل و آذربایجان شرقی با نمره 1۷.6 ،لرستان و قزوین با نمره 1۴.6 ،خوزستان با نمره 1۵.6 و چهارمحال و بختیاری بانمره 12.6 ایستاده اند. همچنین بررسی دقیق مؤلفه های آماری و پیمایشی حاکی از این است که خلف وعده مسوولان و بی ثباتی تصمیمات مدیریتی بیشتر از تحریم ها به شاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران ضربه زده است./ فرصت امروز

افزودن ديدگاه