• د., 10/05/2020 - 14:25
  • كد: 1169

کلیات طر ح جدید پروژه صحرای پرتمان به کمیسیون تلفیق ارجـاع شد. یکصد و بیستمین جلسه کمیسیون شهرسازی، معماری و عمران شورای اسلامی شهر اصفهان برگزار و در آن کلیـات طرح جدید پروژه صحرای پرتمان که از مهمترین پروژه هـای شهرداری اصفهان در منطقه8 به شمار می آیـد، به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

رئیـس شـورای اسلامی شـهر اصفهان در این جلسه ضمن تشکر از معاونت شهرسازی و معماری منطقه 8 شهرداری برای اهمیت دادن بـه این موضوع و تهیه مستندات کافی در خصوص اقدام اجرایـی، بـا بیان اینکه موضوع های مختلفی در مدیریت شهری مطرح می شود، اظهار کرد: "موضوع مهمی که اخیرا در مجامع مطرح است، مدیریت جسورانه در برخی از پروژه هاست." علیرضا نصراصفهانی افزود: "پـروژه پرتمان یکی از پروژه هایی است که نوع ورود مدیریت شهری و تأمینمالی منابع به آن باید مشخص شود. این پروژه سال های زیادی بلاتکلیف بوده و ورود جدی مدیریت شهری به این موضوع برای حل مشکلات مردم و منطقه بسیار قابل تحسین اسـت."

رئیس کمیسیون شهرسازی، معماری و عمران شـورای اسلامی شهر اصفهان نیز با بیان جزئیاتی از یکصد و نوزدهمین جلسه این کمیسیون در خصوص اقدامات انجام شده پروژه پرتمان منطقـه8 ،اظهار کرد: "تشکیل کمیته عالی پروژه پرتمان،مشخص شدن مدیر پروژه، شناسایی اسناد موجود اعماز (قولنامه عادی، مشاع و سند شش دانگ)، شناسایی اراضی محـاط شده (بخشهایی که ساخت وساز صورت گرفته است)، مشخص شدن اراضی تملک شده توسط شهرداری منطقـه8 ( به غیر از فضای سبز 27 هکتاری)،پیش بینی اعتبار لازم برای تملک برخی از املا ک موجود و پهنه طر ح تفصیلی مناسب به پهنه پرتمان از جمله مفاد یکصدونوزدهمین جلسه کمیسـیون شهرسازی و معماری است." شـیرین طغیانی افزود: " نبایـد در برنامه ریزی ها از ظرفیت پارک ها غفلت کنیم، هزینه نگهداری پارک ها بسیار بالاست و در صورتی که بخشی از پارک ها از جمله بخشی از پروژه 27 هکتاری پرتمان به بخـش خصوصی وا گذار شود، مقرون به صرفـه خواهد بـود." او در ادامه خلاصه دستورالعمل ایـن جلسه را که منجر به صدور نامه توسط رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان به شهردار اصفهان شد، قرائت کرد.

پس از آن رئیس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر اصفهان، با تأ کید بر ظرفیت بــالای احداث گلخانه های با کیفیت در شهر اصفهان، اظهار کرد: "پیشـنهاد می شود در این پروژه در بخش 27 هکتاری اجازه ورود بــه سرمایه گذار جهت احداث گلخانه های شهری بزرگ داده شـود."

 کوروش خسروی ادامه داد: "در شهر اصفهان هنوز هیچ پهنه ای را با عنوان احداث باغ ویـلا نداریم و پیش بینی موضوع باغ ویـلا در ایـن پروژه یا پروژه های مشابه بسیار مناسب خواهد بود."

 

نگاه ویژه به شهروندان منطقه8 در طرح تفصیلی صحرای پرتمان

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان دیگر سخنران ایـن نشست بود. احمد حسینی نیا با بیان اینکه برداشت ها و کنترل ها توسط بازدید میدانی و هوایی از صحرای پرتمان انجام شده و طرح تفصیلی سبکی برای این پهنه پیش بینی شده است، گفت: "ایـن طرح در جلسه ای با حضور شهردار اصفهان ارائه و نقطه نظرات ایشان اخذ شده است."او با تأ کید بر اینکه طرح تفصیلی صحرای پرتمان بر اساس رویکردهای طراحی شهری و نگاه ویژه به مردم منطقه پیش بینی شده است، افزود: "مسئله پرا کندگی و بلاتکلیفی اراضی در این پهنه دیده شده؛ همچنین سال های قبل برای برخی از مالکان در این پهنه پروانه ساختمانی صادر شده و موجب به وجود آمدن حقوق مکتسب های شده است. برخی از ساخت ها نیز به صورت غیرقانونی انجام شده و سپس بـه کمیسیون ماده صد ارسال شده که البته تمام این موارد در این طرح پیشنهاد و منظور شده است." او درباره احداث طرح باغ ویلا در صحرای پرتمان، افزود: "این طرح بر اساس اسـتانداردهای شورای عالی شهرسازی و معماری و کمیسیون ماده پنج پیش بینی شده است؛ در فضای سبز این طرح امکان بارگذاری مرتبط با فضای سبز تا 10درصد وجود دارد."

 

اعلام آمادگی فعالان بخش خصوصی برای مشارکت در پروژه پرتمان

شهرام رئیسی، مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری اصفهان، نیز در این نشست بیان کرد: "طرح قبلی ارائه شده توسط مشاور برای صحرای پرتمان قابلیت اجرایی نداشت؛ اما طرح جدید قابل اجراست؛ چرا که امکان استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در این طرح وجود دارد و در جلسات تشکیل شده در این خصوص نیـز فعالان بخش خصوصی برای مشارکت در پروژه های شهرداری اعلام آمادگی کرده انـد."

مدیر منطقه8 شهرداری اصفهان نیز ضمن نمایش مستندی از وضعیت صحرای پرتمان که توسط این منطقه تهیه شده بود، در خصوص وضعیت موجود ایـن پهنه، مشکلات این محدوده و مطالبات شهروندان توضیحاتی ارائـه داد.

محمدکیهانی با اشاره به مأموریت محوله بـه خود توسط شهردار اصفهان در ابتدای حضور در منطقـه8 گفت: "در زمـان قبول مسئولیت مدیریت منطقـه8 تأ کید و دستور صریح شهردار اصفهان بر تعیین تکلیف پهنه پرتمان طی یک سال بود که با هماهنگی و پیگیری های مجدانه کمیسیون عمران، معمـاری و شهرسازی شورای شهر جلسات متعددی با حضور معاون، مدیران کل و کارشناسان شهرسازی و معماری شهرداری برگزار شد و خروجی آن جلسات ارائه طرحی جدید برای پهنه پرتمان شد. امیدواریم پس از تأیید کمیسیون و نهایتا اعضای شورای شهر پس از طی مراحل قانونی وضعیت این پهنه مشخص شود."او یکی از اهداف شهرداری در پهنه پرتمان را فراهم آوردن محیطی سالم، بـا نشاط و زیست پذیر برای شهروندان دانست و تأ کید کرد:"تـا وقتی تکلیف این پهنه ها مشخص نشود عملا بـه اهداف خود نرسیده ایم."او وضعیت پرتمان را شایسته مردم منطقه8 ندانست و از متولیان امر تقاضا کرد با دیدی مثبت و همه جانبه و رعایت همه مصالح جمعی شهرداری منطقـه را یاری دهند تـا بتوانیم وضعیت این پهنه را سامان بخشیم.

 

برچسب ها: 

افزودن ديدگاه