• دوشنبه 14 مهر 1399 11:00
  • كد: 1168

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: ریسباف هنوز در اختیار بانک ملی اسـت و تحویل شـرکت بازآفرینی شهری نشده است.

علیرضا قاری قرآن که دیروز مهمان ویژه شورای شهر بود، تأ کیدکرد: اعتقـاد داریم که باید از این مجموعه بهترین استفاده بشود. او درباره بافنـاز نیز گفت: برای این مجموعـه نیز پروانه صادر شده، اما به دلایل قانونی به سرنوشت هتل چهارباغ دچار شده که باید مسیر قانونی خود را طی کند.او همچنین درباره وضعیت بافت تاریخی شهر اظهار داشت: بافت تاریخی شهر در طر ح تفصیلی، تعیین تکلیف شده، ولی بخشی هم به عنوان گستره ویژه اعلام شده که در این حوزه میراث باید ضوابط را لحاظ کند.قاری قرآن تأ کید کرد: این نهاد موظف است در عرصه های کاری خود مواردی را مشخص و به تصویب شورای عالی معماری برساند. او ادامه داد: میزان ساخت وساز و ارتفاع بافت های تاریخی بـه همین روش باید تعیین شود. به گفته او، درچهارباغ تفاسیر متعددی وجود دارد که میراث متولی آن است. او تأ کید کرد:گستره ویژه تاریخی شهر باید ضابطه داشته باشد که در غیر این صورت بایدکمیسیون ماده 5 تعیین تکلیف کند.

قاری قرآن گفت: رینگ چهارم شهراصفهان نیز یکی از موضوعات مهم است که برخی از اقدامات آن در حال انجام است و برای مسیرتشریفاتی شهراصفهان در جاده فرودگاه نیز در حال اخذ مجوز و بررسی مصوبات هستیم.

 

ناژوان، شهرک طلا و چهارباغ

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه ناژوان، مصوبـه شورای برنامه ریزی استان را گذراند و بـه شورای عالی معماری ارسال و در آنجا بررسی شد، گفت: هرچند موارد قانونی طر ح جامع ناژوان در استان و تهران طی شده، ولی به دلیل مواردی که شورا و مدیریت شهری مطر ح کرد، استاندار با ارسال نامه ای به پایتخت موارد را توضیح داد.به گفته او، ناژوان به سه محدوده مشخص تقسیم شده که هر بخش ضوابط مشخصی خواهد داشت. قاری قرآن با اشاره به حواشی دوپروژه هتل سازی در چهارباغ و ناژوان، گفت: هتل چهارباغ مصوبات ماده۵ را گذرانده است که پس از حواشی ایجاد شده، موضو ع دوباره بررسی و به شورای عالی معماری در تهران ارسال شد، البته متوقف است و به احتمال زیاد پس از ابلاغ مصوبه جدید، اصلاحاتی در هتل چهارباغ خواهیم داشت. قاری قرآن ادامه داد: هتل ناژوان هـم مسیر خود را طی کرد و چون خار ج از محدوده بود، مصوبـه آن اخذ شده و در انتظار تصمیم شورای عالی شهرسازی کشور هستیم.

 مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: گذر آقانورالله نجفی در شورای عالی شهرسازی بررسی و مقرر شد مدیریت شهری اصفهان گزینه هایی را رای حل مشـکل ارائه کند که این شورا یکی از این گزینه ها را پذیرفت. البته هنوز مصوه شورای عالی در این خصوص صادر نشده که پس از ابلاغ اجرایی خواهد شد.او در پاسخ بـه طهرانی، معاون اقتصادی شهرداری، درباره علت توقف پروژه شهرک طلا توسط راه و شهرسازی استان، گفت: ما در این خصوص هیچ ادعایی نداریم و زمین دولتی هم برای طر ح اختصاص دادیم.

قاری قرآن تأ کید کرد: شهرداری تنها ارگانی است کـه می تواند صنف طلاسازها را ساماندهی کند و به همین دلیل نباید از این پروژه حذف شـود. او درباره پروژه قطار سریع السیر اصفهان-قم- تهران نیز گفت: این پروژه با فاینانس چین انجام و به دوبخش تهران-قم و قم-اصفهان تقسیم شده که اصفهان تا قم در حال انجام است.قاری قرآن افزود: متروی بهارستان که بـه خط یک متروی اصفهان متصل می شود در حال ریل گذاری است وتا پایان این دولت این خط بـه قطار شهری اصفهان متصل می شود.

او درباره طرح ملی اقدام مسکن، گفت: بهارستان و شاهین شهر دو نقطه ای است که ثبت نام های شهر اصفهان را پوشش داده است. قاری قرآن ادامه داد: در این خصوص ۶۸ هزار ثبت نام کردند که ۴۸ هزار نفر پذیرفته شدند که یک سوم آنها برای دو شهر بهارستان و شاهین شهر اقدام کرده انـد.

قاری قرآن گفت: برای توسعه شهر اصفهان به اطراف سپاهان شهر و شهیدکشوری هم توجه داریم، ولی معتقدیم که این نقاط به عنوان ذخیره باقی بمانند. او از تعیین تکلیف پروژه همت آباد خبر داد و گفت: بهسازی بافت مرکز شهرها الگوی بی نظیری برای توسعه است که شهرداری باید نگاه ویژه ای به آن داشته باشد.

 

دغدغه های شهرسازی

ملت، نایب رئیس شورای شهر، در این جلسه افزایش تعداد مصوبه های ماده 5 را دلیلی بـر مشکلات طر ح تفصیلی شهر دانست. به گفته او، افزایش تعداد پرونده های کمیسیون ماده 100 نیز بـه همین دلیل بوده که باعث شده کدهای ارتفاعی در شهر دچار مشکل شود.

او بر اجرای کامل رینگ چهارم تأ کیدکرد و خواستار ورود دولت برای تکمیل آن در شهر اصفهان و شهرستان های اطراف شد. ملت در مورد طر ح ناژوان هم ابراز نگرانی و بر اصلاح آن تأ کید کرد. او خواستار تعیی تکلیف محدوده مرق نیز شد.

ملت همچنین از بارگذاری زیـاد در اطـراف ریسباف ابراز نگرانی کرد و خواستار تبدیل ریسباف به یک مجموعـه فرهنگی شـد. ملت همچنین خواستار ساماندهی تعاونی های مسکن ادارات در شهر شد.

محمدی، رئیس کمیسیون اجتماعی هم خواستار ابلاغ سریع طر ح جامع ناژوان شد. او همچنین درباره شیوه ساماندهی نقشه حریم تاریخی شهر سوالاتی را طر ح کرد و خواستار حل مشکل بیـن راه و شهرسازی و میراث

برای بخش های تاریخی شهر شد. محمدی همچنین خواستار تعیین تکلیفمنطقـه حصه توسط شهرداری و اوقاف شد.

خسروی، رئیس مرکز پژوهش ها هم درباره تبدیل یک کارخانه قدیمی در تهران بـه ریسباف توضیحاتی را ارائه کرد و خواستار تبدیل ریسباف بـه چنین مکانی شد.

طغیانی، رئیس کمیسیون شهرسازی، از قاری قرآن درخواست کرد تا برای ادامه مسیر تدوین برنامه جامع شهر شورای شهر را یاری کند.او دربـاره تعیین تکلیف اراضی 26هکتاری کارخانه لوله هشدار داد و خواهان بازنگری در مصوبه کمیسیون ماده 5 شد.

روشن، سخنگوی شورای شهر هم درباره شیوه سیاست گذاری های راه و شهرسازی برای پیشگیری از مهاجرت بـه اصفهان پرسید و خواستار تعیین تکلیف ریسباف شد.

برشان، نایب رئیس کمیسیون حمل ونقل درباره تعیین تکلیف پارکینگ میدان امام علی(ع) و ساخت پارکینگ در مناطق تاریخی شهر پرسید. او خواسـتار تعیین تکلیف مسیر فرودگاه شد و از وضعیت دو کارخانه ریسباف و بافنـاز ابراز نگرانی کرد. او همچنین بر پیوستن متروی بهارسـتان به خط اول مترو تأ کید کرد.

معین، رئیس کمیسیون پایش و نظارت، درمورد تعیین تکلیف بافت فرسوده شهر سؤالاتی را طر ح کرد و ازتعییـن تکلیف اعتبارات تملک دارایی ها در شهر پرسید. او همچنیـن درباره قطار سریع السـیر اصفهان-قم- تهران گفت: این پروژه از سال 73 تا کنون مطر ح شده و از وزیر اصفهانی راه و شهرسازی انتظار می رود مشکل آن را حل کند.

زنـدآور، رئیس کمیسیون حمل ونقل،خواستار حل مشکلات راه های ناایمن اصفهان شد. او از انتظار طولانی مردم برای حل مشکلاتشان توسط کمیسیون ماده 5 گفت و از مسیر توسعه شهر هم پرسید. آخرین تصمیمات درباره الحاق جاده فرودگاه به اصفهان و وضعیت کردآباد و ارغوانیـه از دیگر مواردی بود که او مطر ح کرد.

 

جمع بندی

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در این جلسه خواستار همراهی اداره کل راه و شهرسازی برای به سرانجام رسیدن برنامه جامع شهر اصفهان شد.

نصر اصفهانی همچنین درخواست کرد تـا برای حل مشکل بافت تاریخی شهر جلسات مشترکی بین شهرداری، میراث و راه و شهرسازی برگزار شود.

او گفت: اشراف وزیر راه و شهرسازی بر موضوعات شهری اصفهان فرصتی مغتنم است که باید از آن برای جذب اعتبارات ملی استفاده شود، چرا که بیش از این نمی توان برای تحقق درآمدهای شهرداری مردم را تحت فشار قرار داد. او خواستار تعیین تکلیف منطقه حصه با برگزاری جلسه مشترک بین اوقاف، منابع طبیعی و راه و شهرسازی شد.

 نصر اصفهانی همچنین از کدهای متفاوت ارتفاعی در شهر اصفهان گلایه کرد و خواستار حـل این مشکل شـد.

 

برچسب ها: 

افزودن ديدگاه