• یکشنبه 13 مهر 1399 11:14
  • كد: 1166

مدیر واحد خزانه داری شهرداری اصفهان از روند فعالیت های این مجموعه می گوید

وقتی مدیریت شهری فعلی اصفهان درسال96 کارش را آغاز کرد، همه جا سخن ازاین بود که شهرداری در این دوره بابحران های مالی متعددی روبه روسـت.بحران هایی چنان جدی و قابل توجه که مانع از اجرای پروژه ها و برنامه های بزرگ درشهرداری شده و مدیران را مجبور خواهدکرد بـه جای فکر کردن بـه چنین اقداماتی،توان خود را برای انجام برنامه های عادی وسطحی شهر پی بگیرند. با گذشت زمان اما نتیجـه دیگری حاصل شد! پروژه ها وابرپروژه های عمرانی نیمه تمام که بعضی ازآنها جنبه ملی نیز داشـتند، روند تکمیـل را با سرعت در پیـش گرفتند و مسیر احداث پروژه های تازه در مناطق 15گانه دنبال شـد.حاال با گذشت سه سال باید پرسید که رمزکار در کجاست؟ مگر نه اینکه در چند سال اخیر سایه سنگین بحران های اقتصادی،نوسان های شدید قیمت ارز و دلار،تحریم های سنگین علیه ایران و در یک سال اخیر نیز بحران کرونا چنین سرسختانه بر سرکشور سایه انداخته و انجام اقدامات اقتصادی و به ویژه عمرانـی را با موانع بسیاری مواجه کرده انـد؟ پس شهرداری اصفهان در چنین شرایطی چطور موفق بهِ انجام چنیـن اقداماتی شـده و از پس انجام آنها برآمده است؟ این پرسشی مهم واساسی است که در این گفت وگو به بخشی از آن پاسخ خواهیم داد. در مطلبی که پیش رو دارید، "مدیـر واحد خزانه داری شهرداری اصفهان" مقابل ما نشست تا بگوید شهرداری چطورتوانسته بـا تشکیل "واحد خزانه داری"،ضمن نظارت و کنترل دقیق بر منابع نقدی خود، بـا مشارکت و تعامل سازنده بین واحدهای ستادی و اجرایـی، موانع را یکی پس از دیگری پشت سر بگذارد.

"علیرضا بوژمهرانی" برایمان شر ح داد که تعامل چشمگیر میان بخش های مختلف شهرداری منجر به ایجاد صندوقی در واحد خزانه داری شده که تا کنون توانسته 303 میلیارد تومـان تسهیلات داخلی به بخش های مختلف شهرداری بدهد! این گفت وگوی خواندنی را از دست ندهید.

 

"واحد خـزانـه داری شهرداری اصفهان"، نام چندان آشنایی برای مردم نیست. قدری درباره این واحد و وظایفش توضیح دهید.

بعد از انقلاب و تا اواسط دهـه شصت،یکی از چالش های بـزرگ شهرداری هاکمبود شدید منابع و نبود زمین های برای رشد شهرداری ها بود تا اینکه با پایان جنگ، شهرداری ها در شهرها تحول ایجاد کردند و انصافا شهرداری اصفهان سردمدار این تحولات در کشور بود که اقدامات مهمی را از لحاظ تأمین منابـع مالی انجام داد و الگویی برای شهرهای دیگر شد. در اواخر دهه شصت و اوایل دهه هفتـاد بـا فروش ترا کم، بـه یکباره حجم زیادی از منابع بـه شهرداری ها سرازیر شد، در حالی که کسی در زمینـه هزینه این درآمد فوق العاده بـه اولویت ها فکر نمی کرد؛ چرا که پول و منابع به سرعت و وفـور در اختیار بود و لزومی برای چنیـن برنامه ریزی هایی احساس نمی شد. اتفاق مهمی که در آن دوران در شهرداری اصفهان ر خ داد، این بودکه مناطق شهرداری از لحاظ درآمد و هزینـه مستقل شدند. حسن بـزرگ این اسـتقلال تکاپو برای جذب منابع جدید بود. در برخی مواقع بـه قدری درآمدوصول می شد که بـه مناطق اعلام شد دیگر پروانه ساختمان صادر نکننـد؛ زیرا نمی توانستند حجم عظیم نقدینگی راکه به شهرداری سرازیر می شد، جذب کنند! در آن شرایط کسی به فکر مدیریت نقدینگی نبود، تا اینکه در سال83 که دکتر سقائیان نژاد بر مسند شهرداری قرارگرفت و معاون مدیر امورمالی شهرداری بودم، مکاتباتی را با معاون اداری مالی شهرداری انجام داده و پیشنهاد ایجاد روندی برای مدیریت منابع و نقدینگی شهرداری را ارائه کردم که مـورد توجه قرارنگرفت. در سال94 که دکتر جمالی نژاد شهردار اصفهان شد، برای اولین بار آثارعدم وصول کامل منابع پیش بینی شده در بودجه، خودش را نشان داد؛ چرا که تا قبل از آن شهرداری یا به اندازه صد درصد بودجـه پیش بینـی شده را وصول می کرد یـا درصد عقب افتادن آن بسیار کم بود؛اما در سال94 این اختلاف افزایش پیداکرد. بـه همین دلیل دوباره موضوع لزوم مدیریت متمرکز منابع را به مسئولان وقت شهرداری یادآور شدم؛ به خصوص اینکه در چنان شرایطی استقلال مالی شهرداری های مناطق می توانست گاهی به ضرر شهر تمام شود؛ چون ممکن بود در منطقه ای پول زیادی عاید شهرداری شود و منطقه ثروتمند شود و در منطقه ایدیگر شرایط برعکس باشد. من در آن زمان شهرداری "بودجه یا برنامه نقدی"را پیشنهاد دادم. برنامه نقدی این امکان را در اختیارمان می گذاشت تا بدانیم در بازه های زمانی آینده باید برای چه کارهایی چه پرداخت هایی انجام دهیم.چه میزان نقدینگی نیاز داریم. ورودی نقدینگی مان چقدر است. با پول های اضافه چه کنیم تا قدرت خرید آن حفظ شود و ا گر کسری منابع داریم، چگونه آن را تأمین کنیم. درآن زمان به صورت آزمایشی این پلن نقدی را برای منطقه10و شهرداری مرکزی آماده کردم که نتایج بسیار خوبی هم داشت؛ ولی بـه دلایلی مورد توجه مقامات وقت شهرداری قرار نگرفت تا اینکه در سال96 وزارت کشور تشکیل واحد خزانه داری را به صورت دستوری و بخشنامه ای به شهرداری ها ابلاغ کرد که البته این واحد در آن زمان در شهرداری اصفهان تشکیل نشد.وقتی دکتر نوروزی به عنوان شهرداراصفهان انتخاب شدند، دراولین ملاقات از من پرسیدند به نظر شما مهمترین چالش های حوزه مالی شهرداری چیست؟ من دو موضو ع لزوم مدیریـت متمرکز منابع و کنترل داخلی را مطر ح کردم که خوشبختانه مورد توجه قرارگرفت و چند ماه بعد نیز دستور تشکیل واحد خزانه داری از سوی ایشان صادر شد و در اردیبهشت سال97 این واحد رسما در شهرداری اصفهان تأسیس شد. در حال حاضر دو سال و نیم از تشکیل این واحد گذشـته و برکات بسیار زیادی برای شهر و شهرداری داشته است.

 

وظایف واحد خزانه داری به طور دقیق چیست؟

برخی از شهرداری های کشور به شهرداری های مناطق خود استقلالی نداده و آنها را تنخواه بگیر شهرداری مرکزی قرار داده اند. در برخی دیگر از شهرهای بزرگ (از جمله شهرداری اصفهان)، شهرداری های مناطق از نظرمالی و بودجه ای استقلال صد درصدی دارند و هر منطقه دارای درآمد، هزینه و بودجه مربوط به خود است. کار مهم ما انتخاب راهی بینابین این دو بود.یعنی ضمن حفظ حدی از استقلال شهرداری های مناطق که باعث ایجاد انگیزه در آنها می شود، از نقض عدالت اجتماعی نیز جلوگیری کردیم؛ چرا که ما یک موجودیت بـه نام شهر اصفهان داریم و نباید منطقه منطقـه شـدن آن باعث کاهش عدالت در توزیع خدمات در آن شود. مدیریت منابع باید متمرکز باشد و این در حالی است که منابع درآمدی ما بـه صورت متوازن توزیع نشده است. برخی مناطق درآمد زیادی دارند و برخی کمتر؛ بنابراین سیستمی لازم بود تا با مدیریت این وضعیت، از افت سرعت حرکت پروژه های عمرانی شهرداری درتمام شهر (چه مناطق برخوردار و چه مناطق کمتر توسعه یافته) جلوگیری کند.خوشبختانه با تشکیل واحد خزانه داری و همکاری بسیار ارزنده شهرداران مناطق و مدیران ستادی شهرداری، توانستیم به این هدف برسیم.

 

دومین پیشنهادتان بـه شهرداراصفهان چه بود؟

بخش دوم پیشنهاد من بـه شهردار که مربوط به دومین چالش ما یعنی کنترل داخلی است، از یک سو کنترل آن دسته از فرایندهای اجرایی است که دارای اثر مالی هستند و از سوی دیگر صورت های مالی شهرداری که هر سال به شورای شهر تقدیم می شود، توسط حسابرسان مستقل رسیدگی می شوند. از آنجا که ممکن است ادبیات حسابرس با ادبیات اجرایی متفاوت باشد، یک حلقه واسطی باید بین شهرداری و حسابرس قرار بگیرد تـا ا گر ایرادهای حسابرس منطقی و درست بود، آنها را در شهرداری پیگیری و رفع کند و ا گر درست نبود، بتواند حسابرس را با دلایل منطقی قانع کند.تا کنون حوزه مالی شهرداری این وظیفه را برعهده داشته است؛ ولی از آنجا که حوزه مالی وظایف سنگینی برعهده دارد و برخی از کارهایی که در گزارش حسابرسی به آن اشاره می شود نیز مربوط به حوزه مالی نبود، پس به واحدی نیاز داشتیم که در سطح بالاتری فعالیت کند و تعامل دوطرفه بـا طرفین داشته باشد. نکته دیگر اینکه درباره گزارش هایی که به مقامات شهرداری ارائه می شود و مبنای تصمیم گیری است، کسی باید باشد که بر آنها صحه بگذارد یا اجرای دقیق دستورهایی که شهردار صادر می کنند باید بررسی و کنترل شـود. در چارت جدید شهرداری که در سال1396 ابلاغ شد،این واحد در زیرمجموعه شخص شهردار پیش بینی شده بود که شهردار اصفهانمرا موظف به تشکیل اداره کل واحد حسابرسـی شهرداری کردند.

 

 وظایف واحد حسابرسی و کنترل داخلی در چه بخش هایی خلاصه می شود؟

 حسابرسی جنبه های مختلف و متفاوتی دارد. سطح پایین آن حسابرسی شکلی است که در آن اثر مالی فعالیت های شهرداری در قالب صورت های مالی به شورا و مردم ارائه می شود. درگذشـته هم یک کاسب برای اینکه بداند دخل و خرجش چقدر است و چقدر باید مالیات بدهد و... چنیـن نظارتی برکار خود داشت. شهرداری هم در صورت های مالی اش مشخص می کند که در یک سال مالی چقدر درآمد نقد و غیرنقـد وصول کرده و برای هرکاری چقدر هزینه کرده است. یک حسابرس هم، از بیرون مجموعـه رسیدگی می کند که آیا همه عملیات مالی شهرداری ثبت شده یـا نشده است. مدل دیگری ازحسابرسی شکلی، بررسی درستی یا نادرستی عملکرد و رعایت قوانین است. اما نوع دیگری از حسابرسی نیز، حسابرسی ماهیتی است. مثل اینکه شما می خواهید از تهران به کاشان بروید و باید بررسی شود بر اساس این سفر و بودجه ای که در نظر گرفته ایدآیـا بـه مقصد مورد نظر رسیده اید یا نه؟ ما در اداره کل حسابرسی ضمن کنترل شکل، بـه کنترل فرآیند نیز می پردازیم تا اشکال ها در کار را پیدا کرده و برطرف کنیم. در حسابرسی شکلی هزینه ها عمدتا توسط اداره کل امورمالی شهرداری انجام می شود وما بیشتر در حوزه حسابرسی مدیریت، عملیات و فرآیندها فعالیت داریم. ما فرآینـد کار را کنترل و دستاوردهای آن را بررسی می کنیم که آیا نتیجـه حاصل شده یا نه؟

نکته دیگر اینکه تا کنون تمام فعالیت های مالی شهرداری نگاه شان به خود شهرداری مرکزی و مناطق آن معطوف بوده و سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری خار ج از این کنترل بوده انـد.در اداره کل حسابرسی این بخش از فعالیت ها هم کنترل می شوند؛ یعنی درحال حاضر ما نظارت بر فعالیت مالی این سازمان ها و شرکت ها را آغاز کرده ایم. در چارت قبلی شهرداری، گروهی به نام گروه حسابرسی داخلی و ممیزی وجود داشت که در زیر مجموعه شخص شهردار قرار می گرفتند. از سال1382 اختیارات و وظایف این گروه به حوزه مالی شهرداری داده شد و عمده وظیفـه آنها درحوزه ممیزی اسناد هزینه یا سندرسی بود؛ ولی در چارت جدید، فعالیت قبلی در یک اداره با نام اداره ممیزی و رسیدگی به اسناد در زیرمجموعه اداره کل امور مالی پیش بینی شده و اداره کل حسابرسی با وظایفی غیر از سندرسی زیرمجموعه شهردار باقی مانده است؛ چون این اداره کل زیر مجموعه شهردار است، جایگاهش بـه گونه ای است که می تواند عملیات و فرآیندهای تمام زیرمجموعه ها اعم از معاونان، مناطق، سازمان ها و شرکت ها را کنترل و بررسی کند.

 

نحوه کنترل اداره کل حسابرسی بر بخش های مختلف شهرداری چگونه است؟ آیا کنترل به صورت محسوسانجام می شود؟

براساس سابقه 26ساله ای که در حوزه مالی شهرداری دارم، معتقدم نباید مجموعه ای احساس کند همه او را کنترل می کنند. ما هم نمی خواهیم به عنوان حسابرسی چنین رویکردی داشته باشیم. ما به دنبال تشریک مساعی هستیم؛ چون می دانیم همه مدیران وکارکنان شهرداری پرتلاش و با نیت خیرکار می کنند؛ ولی زحمات آنها باید طبق قوانین باشد و به بهترین شکل بـه مردم گزارش شود. این موضوع نیاز بـه همکاری دارد و یک واحد حسابرسی بـه تنهایی کاری از پیش نمی برد. ما با مدیران ستادی، شهرداران مناطق، مدیران عامل سازمان ها و شرکت ها، واحد بازرسی و حراست، معاونان و...جلسات متعددی برگزار می کنیم تا بدانیم حسابرسی در کجا می تواند به کمک آنها بیاید. ما برای سال99 برنامه کوتاه مدت تعیین کردیم تا با همکاری تمامی مدیران، کارشناسان و کارکنان شهرداری، روشی را اجرا کنیم که گزارش و صورت های مالی سال99 شهرداری به مراتب از سال های قبل بهتر ارائه شود. در این میان رسالتی هم درخصوص کمک مالی به مدیران مناطق داری یکی از رویکردهای خزانه داری، توزیع وجوه و منابع نقدی برای مناطق است. ما تا سال گذشـته منابـع ورودی بـه خزانه داری را عینا بین مناطق توزیع می کردیم؛ اما از امسال بر اساس مصوبـات "کمیتـه تخصیص"، برای مناطق تخصیص های جاری و عمرانـی در نظر گرفتـه شده است. این کمیتـه در دوره قبلی مدیریت شهری هم بود؛ ولی به واقع در این دوره اثرگذاری اش نمایان شد و از سال99 شهرداری رسما مرحله تخصیص را آغاز کرد.

 

وظیفه این کمیته دقیقا چیست؟

فرض کنید شما هنگام بستن بودجه سال آینده، پیش بینی می کنید که براساس چشم اندازها و ضوابط موجود در سال1400 فلان مقدار درآمد از منابع مختلف وصول کنید. برای مصارفتان هم بودجه ای را مشخص می کنید. حالاباید ببینید منابع و مصارفتان چقدر با هم تطابق دارند. ا گر منابعتان کم بود ممکن است ناچار شوید از روش های تأمین مالی (وام، اوراق مشارکت، فاینانس،فروش دارایی ها و...) استفاده کنید.ا گر هم منابع تان بیشتر از مصارفتان باشد، برای بالابود منابع تان برنامه ریزی می کنید تا برای آن ارزش افزوده ایجاد شود. (شهرداری ها معمولا از محل این مازاد منابع، زمین های بزرگ را تملک می کنند تا بعدها بتوانند از آنها در رشد و توسعه شهر و ایجاد ارزش افزوده استفاده کنند.) حالا فرض کنید با همه این برنامه ریزی ها وقتی وارد سال1400می شوید با واقعیت هایی مواجه می شویدکه قابل پیش بینی نبوده انـد. مثلا درآمدتـان کمتر از پیش بینی تان شده و از سوی دیگر ناچارید هزینه ها را پرداخت کنید. اینجا وظیفه کمیته تخصیص است که میان کارها اولویت بندی کند.سه ماه به سه ماه تخصیص بنویسد و به صورت ماهیانه نتایج کنترل ها وتخصیص ها را بررسی کند. این کمیته از سال99 عملیاتی شد؛ اما نیاز به یک ضمانت اجرایی داشت که بعدها با تشکیل واحد خزانه داری این حلقه کامل شـد. یعنی حـالا تخصیص صادر می شود و ما بر اساس تخصیص صادرشـده، پول را در اختیار حوزه ها قرار می دهیم و امور مالی شهرداری هم بر اساس پولی که از خزانه گرفته پرداختش را انجام می دهد. این چرخه به مدیریت منابع و جلوگیری از بروز بحران مالی منجر می شود.

 

تشکیل صندوق ذخیره با چه هدفی انجام شد؟

ما یک صندوق ذخیره نیز تشکیل دادیم که از منابع خود مناطق تأمین می شودو تا کنون توانسته ایم تسهیلاتی را درخدمت مناطق و سازمان ها قرار دهیم که منجر به فعالیت های مهمی شده است. مثال برای خرید اتوبوس که اقدام بسیار دشواری در وضعیت فعلی کشور بود، مبلـغ 50 میلیارد تومان و برای شروع تسویه اوراق مشارکت مبلـغ 17میلیارد تومان از منابع ایـن صندوق استفاده شد. از دیگر کمک های صندوق تا کنون تسهیلات 25میلیارد تومانی بابت خرید میلگرد، تسهیلات 10میلیارد تومانی برای خرید ماشین های حمل بتن بـه سازمان عمران، پرداخت 40میلیارد تومان تسهیلات برای خط دوم قطار شهری، ارائه تسهیلات 10میلیارد تومانی بـه شرکت مترو، اعطای تسهیلات 9میلیارد تومانـی بـه برخی مناطق و اعطای تسهیلات 9میلیـارد تومانی بـه برخی سازمان هاست. در حقیقت ما به صورت روزانـه منابـع مالی را که از مناطق وارد سیستم شهرداری می شوند، رصد می کنیم و با تهیه گزارش، نمودارها، مقایس ها و آمارهـای تحلیلی،پیش بینـی می کنیم که مناطق چقدر وصولی روزانه دارند و براساس این ها تصمیم گیری هایی را انجام می دهیم تا اجرای اهداف و سیاسـت های کلان شهرداری بهتر پیش برود. به طور کلی طی دو سال و چند ماه از تشکیل واحد خزانه داری، بالغ بر 303میلیارد تومان تسهیلات بـه بخش های مختلف شهرداری ارائـه کرده ایم.

 

وضعیت مالی شهرداری تـا قبل از تشکیل واحد خزانه داری چطور بود؟ 

تا قبل از تشکیل این واحد، شهرداری دقیقا نمی دانست نقدینگی اش در لحظه چقدر است، در حالی که دانستن این موضو ع آنقدر در مسائل مالی اهمیت دارد که کمپانی بزرگی ماننـد تویوتا روزانه این گزارش را تهیه می کند. درواقع گزارش های مالی مانند خبری هستند که ا گر بـه موقع اعلام نشود، می سوزد و از ارزش می افتد! شهرداری هم در هر لحظه باید بداند چقدر پول و منابع دارد تا بر اساس آن تصمیم گیری کند.

 

راه اندازی واحد خزانه داری چه وا کنش هایی را در شهرداری به دنبال داشت؟

شهرداری سال ها عادت به چنین سیستمی نداشت و در سال97 وقتی خزانه داری به راه افتاد، مخالفانی به دنبال داشت. ما برای اینکه این سیستم را جا بیندازیم، ناچار بودیم با شیب ملایم و مدارا حرکت کنیم؛ بنابراین در ابتدایکار، پولی که به خزانه داری می آمد عینا خار ج می شد. برخی می گفتند خب این چه فایده ای دارد؟! اما ما در ابتدای کار بودیم. بعد از مدتی اولین دستاوردمان"آمار دقیـق نقدینگی" شهرداری در لحظه بود تا بدانیم چقدر منبع ریالی داریم. مـا آمارها را تحلیل کردیم و این دستاورد بسیار چشمگیر و بزرگی است. ما در خزانه داری با آمدن و رفتن پول ها آمارهایی تهیه کردیم و گفتیم این ها نشان می دهد اکنون وضع شهرداری منطقه به منطقه و سازمان به سازمان چگونه است.مـا تنها از طریق مدیریت صحیح همینِ خردهایـی کـه در اطـراف پخش بـود که اصطلاحا بـه آن رسوب پول می گویند،توانستیم 303میلیارد تومان جمع آوری کنیم و به جای اینکه واحدهای شهرداری برای انجام برنامه هایشان ناچار بـه دریافت وام با بهره شوند، این منابع را با نر خ بهره صفر درصد و به صورت قرض الحسنه به آنها دادیم تـا بدانند این فقط یک قرض است. مثلا قرار بود سازمان قطار شهری برای اجرای پروژه خط دوم، مبلغ 70میلیارد تومان را از طریقی تأمین کند که بار هزینه ای 40میلیارد تومانی برای شهرداری به همراه داشت! ولی ما توانستیم این مبلغ را از طریق صندوق ذخیره به سازمان قطار شهری قرض دهیم که تا کنون 40میلیارد تومان آن پرداخت شده و مابقی آن نیز به زودی پرداخت می شود. فقط در همین یک اقدام حدود 40میلیارد تومان در هزینه های تأمین مالی صرفه جویی به دست آمد. در حال حاضر نیز که قدرت و اثرگذاری صندوق خزانه داری برای همه مشخص شده، به دستور شهردار اصفهان، صندوق موظف است تا سقف 110میلیارد تومان برای خط دوم قطار شهری تأمین مالی کند.این برای شهرداری یک افتخار است که بتواند چنین گام های بلندی بردارد.

 

حمایت مالی واحد خزانه داری درجریان خرید اتوبوس های نو چه نقشی داشت؟

خرید اتوبوس های نو از سوی شهرداری اصفهان در یک موقعیت واقعا استثنایی رخ داد. در حال حاضر اتوبوس نو در کشور وجود ندارد یا بسیار کم است. یک موقعیت استثنایی پیش آمد که گفتنـد تعدادی اتوبوس بـا موتور اروپایی موجود است؛ ولی خریدار باید پولش را یکجا پرداخت کند! ا گر در حالت عادی بود و خزانه ای وجود نداشت امکان نداشت شهرداری بتواند این پول را یکجا پرداخت کند. خوشبختانه خزانه وارد عمل شد و با مساعدت شهرداران مناطق و مدیـران ستادی که بـه خزانه اعتماد کرده اند، توانستیم مبلغ 50میلیارد تومان را یکجا پرداخت کنیم و اتوبوس ها را بخریم. این ها کارهای بزرگی است که ا گر خزانه داری نبود بـه دشواری انجام می شد. بـه ویژه اینکه ما تا کنون برای پروژه های بزرگ شهرداری به هیچ عنوان ناچار به استقراض از بانک نشد یم .

 

این ها همه نشان دهنده مدیریت صحیح بحران بوده است.

بله. به هرحال شهرداری یک بنگاه اقتصادی تأثیرپذیر از سیاست های کشوراست و طبعـا بـا بحران های متعددی روبه روست؛ ولی بسیار مهم است که شهرداری بداند چه باید بکند تا هزینه ها به حداقل برسند و پروژه های عمرانی بر زمین نمانند. تشکیل کمیتـه تخصیص، یکی از بزرگترین و مهمتریـن اقدامات شهرداری در این دوره بود. ا کنون گزارش هایی از منابع را در اختیار مجموعه های شهرداری قرار می دهیم کـه می توانند بر اساس آنها تصمیم گیری کنند. واحد خزانه داری صرفا یک واحد اجرایی است و در حوزه پیش بینی ها دخالت مستقیمی ندارد.این واحد در حال حاضر تنها با ـه نیرو اداره می شود! چرا که ما به دنبال مدیریت نقدینگی هستیم و این موضو ع نیازی به تشکیلات گسترده ندارد. به ویژه اینکه روش های فعلی بانکداری الکترونیکی و سیستم های به هم پیوسـته به کنترل و نظارت این روند با حداقل نیروی انسانی کمک زیادی می کند.

 

در حال حاضر میزان وصولی منابع واحد خزانه داری چقدر است؟

میانگین ورودی منابع نقدی این واحد در شش ماه اول سال97 حدود دو میلیارد تومان در روز و در سال98 حدود 7.3 میلیارد تومان در روز بود و اینک به بیش از هفت میلیارد تومان در روز رسیده که نشان می دهد مدل های اتخاذ شده از سوی حوزه های سیاسـتگذار شهرداری به خوبی منجر به جذب منابع شده است. البته هنوز چالش هایی وجود دارد و به وضعیت ایده آل نرسیده ایم. شهردار اصفهان ما را مکلف کرد تا در حوزه آن دسته از امور شهرداری که با پول سروکار دارند بسیار شفاف عمل کنیم و از طریق اطلاع رسانی و گزارش های به موقع، مردم را در جریان این رویدادها قرار دهیم. این رویکرد باعث جلب اعتماد عمومی مردم به شهرداری خواهد شد.بیشتر کارکنان شهرداری، زحمتکش، خدوم و پا کدسـت هستند؛ ولی برخی از فرآیندهای زمانبر و مشـکل دار و عملکرد برخی از کارکنان باعث شده مردم گاهی نگاه منفی به شهرداری داشته باشند. ما باید این فرآیندها را اصلاح، چالش هـا را حل و با متخلفان برخورد قانونی و قاطع داشته باشیم تا نگاه مثبت مردم به شهرداری افزایش پیدا کند.

 

در پایان نحـوه ورود شما به شهرداری اصفهان و سابقه فعالیت تان در این مجموعه و حـوزه امور مالی بپردازیم.

علاقه مندی من به امور مالی به دوران خدمت سربازی برمی گردد که بسیار اتفاقی با امور حسابداری آشنا و به آن علاقه مند شدم. در اثر عملکرد و پشتکاری که داشتم، خیلی زود مسئولیت امور مالی اداره ستاد نیروی هوایی سپاه را به من وا گذار کردند. در 24سالگی در یکی از سازمان های وابسته بـه وزارت کشور، جانشین ذی حساب و مدیر مالی شدم. در همان دوران با مهندس عظیمیان که بعدها شهردار اصفهان شد، آشنا شدم و به دعوت او به شهرداری اصفهان آمدم. در سن 26سالگی ریاست حسابداری شهرداری را برعهده گرفتم و در بدو ورودم رسیدگی های حسابداری شهرداری را که آن زمان توسط بخش خصوصی وبا پرداخت هزینه ای قابل توجه انجام می شد، بر عهده کارمندانم قرار دادم که منجر به صرفه جویی چشمگیری در پرداخت هزینه ها شد. در حوزه امور مالی شهرداری، 10سال رئیس حسابداری، 10سال معاون مدیر امورمالی و شش سال هم ذی حساب و مدیر امورمالی شهرداری بوده ام.

 

افزودن ديدگاه